نویسنده = ������������ �������� ������������
تشخیص کیست هیداتیک تجربی در گوسفند با بررسی وجود پادگن انگل در سرم و ادرار به روش کواگلوتیناسیون

دوره 60، شماره 3، آبان 1384

دکتر محمدحسین راضی جلالی؛ دکتر معسود قربانپور؛ دکتر ناصر حقوقی راد؛ دکتر صالح اسماعیل زاده؛ دکتر لیلی نبوی؛ دکتر عبداله رفیعی؛ دکتر محمدرحیم؛ حاجی حاجیکلایی


بررسی رشد کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس در حیوانات آزمایشگاهی

دوره 58، شماره 3، آبان 1382

دکتر عبداله رفیعی؛ پروفسور فیلیپ کریگ