نویسنده = �������������� �������� ������������������ ������������
مطالعه اختلالات اندامهای حرکتی چند گاوداری در شهرستانهای شیراز و مرودشت

دوره 60، شماره 4، بهمن 1384

دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی؛ دکتر سیدمحمدعلی حسینی