نویسنده = دکتر ناهید اطیابی
گزارش یک مورد اریتروبلاستوز در یک توله سگ شینلو 5 ماهه

دوره 58، شماره 2، مرداد 1382

دکتر ناهید اطیابی؛ دکتر پروانه خضرایی نیا؛ دکتر بهارک اختردانش


بررسی سیمای بیوشیمیایی آنزیمهای سرم خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی

دوره 55، شماره 2، مرداد 1379

دکتر ملیحه عباسعلی پورکبیره؛ دکتر ناهید اطیابی؛ دکتر علی مجابی؛ دکتر محمدقلی نادعلیان؛ دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر پروانه خضرایی نیا؛ دکتر محمد قدیری ابیانه