نویسنده = مهدی خلج
بررسی مولکولی تک یاخته هموپروتئوس در کبوتران خانگی (Colombia livia domestica) در استان مازندران

دوره 72، شماره 4، دی 1396، صفحه 397-402

10.22059/jvr.2018.217312.2532

سید رضا طبری پور؛ محمد رضا یوسفی؛ صادق رهبری؛ محمد ارغوان


بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاه شهریار در سال 91-92

دوره 70، شماره 4، دی 1394، صفحه 441-445

10.22059/jvr.2016.56465

زهره علی بیگی؛ صادق رهبری؛ ناصر حقوقی راد؛ سهیلا نیسی


مطالعه الگوی دفع اووسیست و تغییرات وزن ناشی از آلودهسازی تجربی گوسالههای نوزاد با کریپتوسپوریدیوم پارووم

دوره 70، شماره 3، مهر 1394، صفحه 241-248

10.22059/jvr.2015.55264

فیصل ضرغامی؛ محمدرضا مخبردزفولی؛ صادق رهبری؛ پرویز شایان؛ الهه ابراهیم زاده؛ محمود بلورچی؛ صمد لطف الله زاده


شناسایی گونه های مختلف ری پی سفالوس در برخی از مناطق ایران

دوره 63، شماره 3، مهر 1387، صفحه 195-198

صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ پرویز شایان؛ محمد صدقیان


ارزیابی برخی از ترکیبات ضد کنه علیه کنه های سخت

دوره 62، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 53-56

مهدی خلج؛ صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ حسن لدنی؛ وحید عطارد؛ عباس گرامی صادقیان؛ رضا آقا ابراهیمی سامانی


بررسی جرب های غبار پشم و اهمیت آن در بهداشت عمومی

دوره 62، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 65-68

صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ محمد رضا افخم نیا؛ شهریار خاقانی