نویسنده = رسول شهروز
تأثیر کم‌خونی ناشی از تزریق فنیل هیدرازین بر مورفومتری قشر کلیه موش سوری و نقش محافظتی کروسین.

دوره 73، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 63-70

10.22059/jvr.2018.99770.2092

مسعود ادیب مرادی؛ علی کلانتری حصاری؛ رسول شهروز؛ محمدرضا اسدی


مطالعه آناتومیکی، بافت شناسی و هیستوشیمی شیپور استاش در گاومیش رودخانه ای بالغ

دوره 72، شماره 3، مهر 1396، صفحه 347-354

10.22059/jvr.2017.132945.2358

سید رشید هاشمی؛ فرهاد سلطانعلی نژاد؛ غلامرضا نجفی؛ رسول شهروز


مطالعه هیستوژنز تیموس گوسفند ماکویی در دوره های مختلف رشد فتوسی

دوره 63، شماره 3، مهر 1387، صفحه 209-214

رسول شهروز؛ شاپور حسن زاده؛ منصور امین کهریز