نویسنده = هدایت اله روشنفکر
تعیین غلظت برخی عناصر معدنی در خون جنس‌های مختلف شترهای تک کوهانه در سن و شرایط مختلف فیزیولوژیک

دوره 74، شماره 3، مهر 1398، صفحه 428-436

10.22059/jvr.2018.247833.2742

اکبر ابرغانی؛ مرتضی چاجی؛ هرمز منصوری؛ مرتضی مموئی؛ خلیل میرزاده؛ هدایت اله روشنفکر


افزوده سازی و شناسایی مولکولی توالی cDNA کد کننده یک پپتید توکسین از غده زهر عقرب Mesobuthus eupeus در استان خوزستان

دوره 71، شماره 3، مهر 1395، صفحه 283-288

10.22059/jvr.2016.58725

فاطمه حسنی نیا؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ عباس جلودار؛ هدایت اله روشنفکر