نویسنده = ���������������� �������� �������� ������