نویسنده = ���������������� �������� ��������������