کلیدواژه‌ها = نشخوارکنندگان
مطالعه شیوع لینگواتولا سراتا‌ ‌در نشخوارکنندگان کشتار شده در کشتارگاه شهرستان ارومیه

دوره 64، شماره 4، دی 1388

محمد یخچالی؛ شمس الدین اطهاری؛ بهادر حاجی محمدی؛ مجتبی رئیسی