کلیدواژه‌ها = حدت
ارزیابی مقایسه ای فعالیت الاستازی ایزوله های قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس از موارد انسانی و حیوانی

دوره 58، شماره 2، مرداد 1382

دکتر سعید مهدوی عمران؛ دکتر عباس لطفی؛ دکتر علیرضا خسروی؛ دکتر مژده صالح نیا؛ دکتر احمد زواران حسینی؛ دکتر انوشیروان کاظم نژاد


مقایسه حدت سوشهای انسانی و حیوانی کاندیدا آلبیکنس

دوره 55، شماره 4، بهمن 1379

دکتر مجید ریاضی پور؛ دکتر علیرضا خسروی