کلیدواژه‌ها = فیلاریوزیس
بررسی فیلرهای خونی سگ در شهرستان تنکابن

دوره 60، شماره 4، بهمن 1384

دکتر شاهرخ رنجبر بهادری؛ دکتر رضامحمد محتشم؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر بهنام مشکی


بررسی فیلاریوز سگهای گله اطراف تهران

دوره 55، شماره 4، بهمن 1379

دکتر بهنام مشکی؛ دکتر علی اسلامی