کلیدواژه‌ها = رشد تکاملی
مطالعه مورفولوژی و مورفومتری کلیه گوسفند در دوران جنینی

دوره 72، شماره 4، دی 1396، صفحه 275-284

10.22059/jvr.2018.205023.2459

جمال نوری نژاد؛ یزدان مظاهری؛ کیاوش هوشمندی؛ تیمور طبری؛ صالح با محبت


مطالعه رشد تکاملی گانگلیون گردنی سینه‌ای (ستاره ای)‌ ‌در جنین گوسفند

دوره 65، شماره 2، تیر 1389

جمال نوری نژاد؛ حسن گیلانپور؛ بیژن رادمهر


مطالعه رشد تکاملی بیضه بز قبل از تولد

دوره 64، شماره 3، مهر 1388

رحمت الله فتاحیان دهکردی؛ یزدان مظاهری؛ نعیم آلبوغبیش؛ رضا رنجبر


مطالعه روند رشد تکاملی ضخامت دیواره‌های بطنی و بین بطنی قلب جنین در بزها

دوره 62، شماره 4، اسفند 1386

امین بحیرایی؛ یزدان مظاهری؛ رضا رنجبر؛ احمدعلی پاپهن