مقایسه منابع مختلف اسیدهای چرب امگا -3 جهت غنی سازی تخم مرغ

نویسندگان

چکیده

هدف: مقایسه منابع مختلف اسیدهای چرب امگا – 3 از نظر اقتصادی و کیفی‘ جهت غنی سازی تخم مرغ
طرح: طرح کاملا تصادفی
حیوانات: صدوهشتاد قطعه مرغ تخمگذار لگهورن سفید ساده سن 24 هفتگی.
روش: این مرغ ها به طور تصادفی در گروههای 18 تایی (6قطعه در هر قفس) تقسیم و کاملاً تصادفی به مدت 12 هفته با جیره های آزمایشی حاوی 5/2‘ 5/7 درصد دانه کتان‘ دانه کانولا و پودر ماهی همراه با جیره شاهد بر پایه گندم – سویا تغذیه شدند. در انتهای دوره آزمایشی‘ درصد اسیدهای چرب لینولنیک (امگا -3)‘ لینولئیک (امگا-6)‘ اولئیک (امگا-9) و برخی اسیدهای چرب اشباع اندازه گیری شد.
تجزیه و تحلیل آماری: تجزیه واریانس داده ها با نرم افزار SAS و مقایسه میانگین داده ها نیز توسط آزمون دانکن انجام شد.
نتایج: از نظر درصد اسیدهای چرب لینولنیک‘ لینولئیک و همچنین نسبت لینولئیک (امگا-6) به لینولنیک (امگا-3) در زرده تخم مرغ گروههای مختلف‘ اختلاف معنی داری مشاهده گردید (05/0P<) که بیشترین مقدار اسید لینولنیک در زرده تخم مرغ مربوط به گروه تغذیه شده با 5/7 درصد دانه کتان مشاهده گردید. در طول دوره آزمایش‘ اختلاف معنی داری بین گروههای آزمایشی از نظر میزان تخمگذاری‘ وزن تخم مرغ‘ مصرف غذا‘ تبدیل غذایی و همچنین صفات کیفی تخم مرغ مشاهده نگردید(05/0P<).
نتیجه گیری: از نظر کمی‘ سطح 5/7 درصد دانه کتان بیشترین میزان اسیدهای چرب امگا-3 را در زرده تخم مرغ داشته است ولی با توجه به افزایش نسبتاً قابل قبول میزان اسید لینولنیک در زرده تخم مرغ های حاصل از 5/7 درصد دانه کانولا و فراوانی کشت و پایین تر بودن قیمت این دانه در ایران نسبت به دانه کتان و همچنین نداشتن اثر سوء این دانه تا این سطح بر روی صفات کیفی تخم مرغ و صفات عملکردی می توان استفاده از سطح 5/7 درصد دانه کانولا را پیشنهاد نمود.
معهذا با توجه به افزایش قابل توجه میزان اسیدهای چرب امگا-3 در زرده تخم مرغ در اثر مصرف 5/7 درصد دانه کتان چنانچه میزان کشت این محصول در کشور فراوان بوده و از نظر اقتصادی نیز توجیه داشته باشد‘ استفاده از آن در جیره طیور قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To compare different omega-3 fatty acid
sources for enrichment of egg from economical and
qualitative aspects. Design: Completely Randomized Design. Animals: One hundred and eighty Single Comb White
Leghorn laying hens, 24 weeks old.
Procedure: Ten groups of 18 hens (6 hens/cage) were
randomly assigned to each of ten dietary treatments and in completely randomized design, were fed diets
containing 2.5 ko3%l, 5 ko3/d and 7.5 ko¾l flax seed, canola seed and fish meal or a wheat- soybean control
diet, for 12 weeks. At the end of this period, percentage
of linolenic acid (n-3), linoleic acid (n-6), oleic acid (n 9
and some of saturated fatty acids were determined.
Statistical Analysis: Analysis of variance of data were performed by SAS software and comparison of the
means were done by Duncan’s multiple range test.
Results: There were significant difference among groups
on linolenic acid, linoleic acid percentage and ratio of
linoleic acid (n-6) to linolenic acid (n-3) (P greatest value for linolenic acid was in the group given
7.5 ko3%l flax seed. During this period, there were no
significant differences (P>O.05) among treatments on
egg production, egg weights, daily feed intake, feed
conversion, and quality of eggs (P>O.05).
Clinical implications: With note to increasing in
linolenic acid amount of egg yolks in the group given 7.5
ko¾l canola seed and because of low cost and abundance
of canola seed in Iran, and not to be influenced of
performance of laying hens and quality of eggs, 7.5ko3%l
canola seed could be recommended. J.Fac. Vet.Med.
Univ. Tehran. 60,1: 87-91,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola seed
  • Eggs
  • Fish meal
  • Flax seed
  • Omega-3 fatty acids