اثرات سطوح مختلف ویتامینهای C، E و چربی بر عملکرد و میزان مرگ و میر جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی اثرات سطوح مختلف ویتامین های C،Eو چربی بر روی عملکرد ، راندمان لاشه و میزان مرگ و میر جوجه های نر گوشتی در شرایط استرس گرمایی .
طرح: آزمایش فاکتوریل 2*2*3 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی.
حیوانات : پانصد و هفتاد و شش قطعه جوجه یکروزه نر گوشتی ( سویه رأس 208).
روش : این آزمایش از سن یکروزگی شروع و تا 49 روزگی ادامه داشت . به منظور تأمین شرایط تنش گرمایی نیز دمای سالن پرورش از 10 صبح الی 8 بعداز ظهر در محدوده حرارتی 35 تا 36 درجه سانتیگراد حفظ شد . همچنین با وجود سطوح مختلف ویتامینهای C ( صفر و 250 میلی گرم در کیلوگرم ) ، E( صفر و 288 میلی گرم در کیلوگرم ) و چربی ( صفر ، 5/2 و 5 درصد روغن آفتابگردان ) 9 جیره آزمایشی که دارای سطوح انرژی ، پروتئین و دیگر مواد مغزی یکسان بودند تنظیم و از نظر تأثیر بر عملکرد ، راندمان لاشه و میزان تلفات جوجه های تحت تنش گرمایی با یکدیگر مقایسه شدند .
تجزیه و تحلیل آماری : داده های رکورد برداری شده با استفاده از برنامه نرم افزار آماری SAS انجام گرفت . اختلالات معنی دار بین میانگین تیمارهای آزمایشی نیز با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن و با سطح احتمال 5 درصد مشخص شدند .
نتایج : نتایج این آزمایش نشان دادند که سطوح اضافه شده ویتامینهای Cو E هیچ گونه تأثیر معنی داری بر میانگین مصرف غذا ، وزن بدن ، ضریب تبدیل غذایی در کل دوره پرورش ، راندمان لاشه و درصد چربی محوطه بطنی در پایان دوره آزمایش نداشت ، ولی میانگین درصد تلفات در کل دوره آزمایش با استفاده از سطوح اضافی ویتامینهای C،E و چربی به طور قابل ملاحظه ولی غیر معنی داری کاهش یافت . از طرف دیگر با افزایش سطح چربی از صفر به 5/2 و یا 5 درصد ، میانگین مصرف غذا ، وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی برای کل دوره آزمایش ( صفر تا 49 روزگی ) به طور معنی داری بهبود یافتند ( 05/0 < P) .
نیجه گیری : به طور کلی با توجه به نتایج آزمایش حاضر به نظر می رسد سطوح اضافی ویتامین های C،E در جیره ( به ترتیب 250 و 288 میلی گرم درکیلوگرم ) به واسطه کاهش دادن قابل توجه درصد تلفات و همچنین چربی اضافه شده به جیره به واسطه افزایش قابل ملاحظه عملکرد و قدرت ماندگاری جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی ، قابل توصیه می باشند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To evaluate the effects of different levels of dietary
vitamins C, E and fat (sunflower oil) on the performance, carcass
yield and mortality rate of heat-stressed broiler chick. Design: 2x2x3 factorial trial.
Animals: Five hundred seventy six day-old male broiler chicks
(Ross 208).
Procedure: The experiment was started at one day old of age and
lasted to 49 days of age.
Statistical analysis: All birds were kept under a consistent temperature of 35.5 to 36.5 from 10:00am to 20:00pm throughout
the experimental period. In respect to existance of different levels
of dietary vitamins C (0 and 250 ppm), E (0 and 288 ppm) and fat (0, and 5% sunflower oil), 9 experimental diets contain same levels of metabolizable energy, protein and other nutrients were
formulated and their effects on the performance, feed intake, carcass yield and mortality rate of heat-stressed broiler chicks were compared. All data were subjected to statistically analysis of variance using the General Linear Models procedure of SAS® software(1990).
Significant differences among treatment means were separated by
Duncan’s new multiple range test with a 5% level of probability.
Results: Neither vitamin C nor vitamin E had significant effects on feed intake, body weight and feed conversion throughout the experimental period carcass and abdominal fat percentages at the
end f the experimental period. However, chicks that were fed diets containing vitamins C, E or fat had a notable lower mortality than control’s group. On the other hand, feed intake, body weight, and feed conversion in total experimental period (0 to 49 d of age) .were improved accompanied by increasing dietary fat from 0 to
2.5 or 5%, significantly (P<0.05). Conclusion: The results of this experiment indicated that dietary
supplementation of vitamins C and E (250 and 288 ppm, respectively)
and dietary added fat can be recommended for reducing of total
morality and remarkable increase of chickens’ performance and
livability in heat stress conditions, respectively. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 2: 125-128, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler chicks
  • fat
  • heat stress
  • Mortality
  • vitamin c
  • vitamin E