مطالعه آترزی فولیکول های تخمدانی در گاو میش

نویسندگان

چکیده

هدف: ارزیابی علایم بافت شناسی آترزی فولیکول های تخمدانی در گاو میش .
نمونه ها : تخمدان گاو میشهای بالغ .
روش: تخمدانهای گاو میش در محلول تثبیت کننده فرمالین تثبیت شده و سپس مقاطع بافتی تهیه شدند . مشاهدات بافت شناسی با استفاده از تکنیکهای پاس ، اویل رد او و هماتوکسیلین ائوزین انجام شد .
نتایج : مشاهدات بافت شناسی نشان داد که اغلب فولیکول های تخمدانی گاومیش متحمل آترزی می شوند . علایم بافت شناسی آترزی فولیکولی که مشاهده شدند عبارتند از : چین و چروک خوردن فولیکول با اووسیت ، پراکندگی لایه سلولهای گرانولوزا ، پخش شدن سلولهای کومولوسی ، لخت شدن اووسیت و شناور شدن آن در آنتروم فولیکول ، قطبی شدن گرانول های ویتلین در اووسیت ، جداشدن لایه گرانولوزا از لایه تک ، پراکنده شدن سلولهای گرانولوزای پیکنوزه شده در آنتروم ، تشکیل لایه ای از سلولهای سنگفرشی گرانولوزایی نزدیک آنتروم ، کلاپس فولیکول های آنترال .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Evaluation of histological signs of follicular atresia in Buffalo.
Samples: Mature buffalo ovaries.
Procedure: Buffalo ovaries were collected and fixed to process for tissue sectionning. Histological observation using PAS, Oil Red O and H&E techniques.
Results: The majority of Buffalo ovarian follicles undergo atresia. Histological signs of follicular atresia that were observed including:
shrinkage of follicle with oocyte, dispersion of granulosa cell layer, dispered cumulus cells, denudation of oocyte and flotation of oocyte in follicular antrum, polarization of vitelin granuls in oocyte, separation of granulosa layer from thecal layer, dispresion of picnotic granulosa cells in antrum, formation of squamus cell layer of granulosa next to the antrum and collapse of antral follicle. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 2: 149-1 53, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apoptosis
  • Atresia
  • Buffalo
  • follicle