تاثیر میزان اسیدیته، چربی و ماده خشک بدون چربی شیر بر مقاومت لیستر یا مونوسیتوژنز 4b در برابر امواج مایکروویو

نویسندگان

چکیده

هدف : تاکنون نقش میزان ترکیب اصلی شیر بر مقاومت لیستر یامونوسیتوژنز در برابر امواج مایکروویو مشخص نشده است. با توجه به استفاده روزافزون از اجاقهای میکروویو خانگی برای سالم سازی شیر، در تحقیق حاضر اثر مقادیر مختلف اسیدیته، چربی و ماده خشک بدون چربی شیر بر بقای بیوتیپ 4b این باکتری در برابر امواج مایکروویوبررسی شده است.
طرح : مطالعه تجربی .
روش : در این تحقیق حدود 10×5/1 واحد تشکیل دهنده کلنی در میلی لیتر باکتری به نمونه‌های شیر حاوی مقادیر مختلف ماده خشک بدون چربی (5/7 و 5/8 درصد)، چربی (5/2، 0/3 و 5/3 درصد) و اسیدیته (6/1، 7/1 و 8/1 گرم در لیتر) اضافه شده و نمونه‌ها در حجم‌های 50 میلی لیتری در زمانهای صفر، 10، 20، 23، 26، 29، 32، 35 و 40 ثانیه در معرض امواج مایکروویو قرار گرفتند. بلافاصله پس از پرتودهی، از نمونه‌ها رقت‌های متوالی تهیه و تعداد باکتری‌های زنده با روش شمارش صفحه‌ای استاندارد در محیط آگار اختصاصی لیستر یا شمارش گردید.
تجزیه و تحلیل آماری : تاثیر مقادیر مختلف ماده خشک بدون چربی، چربی و اسیدیته شیر بر بقای باکتری در براب امواج مایکروویو بوسیله آزمون آماری ANOVA Repeated Measures و آزمون تعقیبی Duncan مقایسه شد.
نتایج : تعداد باکتری در مدت 35 ثانیه و کمتر از حدود 10×5/1 واحد تشکیل دهنده کلنی در میلی لیتر به صفر کاهش یافت. تاثیر مدت زمان پرتودهی در سیر نزولی تعداد باکتری معنی‌دار بود (P<0/01)، روند کاهش تعداد باکتری در شیر حاوی 5/8 درصد ماده خشک بدون چربی به طور معنی‌داری سریعتر از شیرهای حاوی 5/7 درصد ماده خشک بدون چربی بود (P<0/01)، روند کاهش تعداد باکتری در شیرهای حاوی 5/3 درصد چربی به طور معنی‌داری سریعتر از شیرهای حاوی 0/3 و 5/2 درصد چربی بود (P<0/01)، افزایش اسیدیته شیر سرعت کم شدن تعداد باکتری را کاهش داد (P<0/01).
نتیجه‌گیری : برعکس حرارت دهی مستقیم مواد غذایی که در آن با افزایش چربی و ماده خشک غذا مقاومت حرارتی لیستر یا مونوسیتوژنز افزایش می‌یابد، نتایج به دست امده از این تحقیق نشان داد که در حرارت دهی با مایکروویو، افزایش چربی و ماده خشک بدون چربی شیر، مقاومت حرارتی باکتری را کاهش می‌دهد. PH بعضی غذاها و محیط کشت در دامنه 5/5 تا 0/7 تاثیری در اثر تخریبی مایکروویوبر لیستر یا مونوسیتوژنز ندارد، اما اثر تخریبی امواج مایکروویو در شیر از این اصل پیروی نمی‌کند، به طوری که با افزایش اسیدیته، اثر تخریبی امواج مایکروویو کاهش می‌یابد که احتمالا به دلیل افزایش محتوای یونی شیر و کاهش عمق نفوذ امواج می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: The efficacy of microwave radiation in
destruction of Listeria monocytogenes Shiraz bio-Iran. type 4b in milk with various concentrations of solid non fat (SNF), fat and acidity were studied.
Design: Experimental study. Procedure: Bacterial suspensions (about 1.5×107 CPU m1’) in milk containing various concentrations of SNF (7.5 and 8.5 percent), fat (2.5, 3.0 and 3.5 percent) and acidity (1.6, 1.7 and 1.8 g L-1’ lactic acid) were prepared in volumes of 50 ml. Then the samples were exposed to microwave radiation in triplicate for 0, 10,20,23,26,29, 32,35 and 40 seconds and the viable cell count was performed with standard plate count method. Statistical analysis: Repeated Measures ANOVA and
Duncan’s tests were employed to determine the differences in the rates of bacterial destruction in the milk samples after irradiating. Results: Under different durations of radiation, a useful effect of bacterial killing by microwave irradiation was observed. Reduction in viable cell count was significantly faster when the SNF and/or fat concentration of milk increased. The speed of decline in cell populations was significantly slower when the acidity increased.
Conclusion: Contrary to the conventional heating process, the present study showed that the destructive effect of microwave heating increased by increasing the SNF and fat concentration of milk. Although, pH of some foods and culture media within the range of 5.5-7.0 had no significant effect on destruction properties of microwave, milk acidity affected it significantly. It seems that increased acidity causes increased ionic content of milk, which in turn results
in lower penetration of microwave into milk.
J.Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 60,2: 149-153,2005

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acidity
  • Listeria monocytogenes
  • Microwave
  • milk fat