شناسائی ویروس‌های فوق حاد بیماری بورس عفونی به روش RT-PCR بر روی ژن ‌1VP و بررسی احتمال حضور ویروسهای باز آرائی شده

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 دانشکده دامپزشکی دانشگا ه فردوسی مشهد

چکیده

ژنوم ویروس بیماری بورس عفونی یک RNA ویروس دو قطعه‌ای است که پنج پروتئین ویروسی را به رمز در می‌آورد. ضرورت توسعه روشی سریع و آسان برای تفکیک ویروس‌های بیماری بورس عفونی باعث شد که پژوهشگران بر روی پروتئین‌های مختلف این ویروس به تحقیق بپردازند. در مطالعه حـاضـر، تلاشـی صـورت گرفت تا قطعه‌ای باندازه 715 جفت باز از ژن ‌1VP به روش Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)‌ نزد 26 جدایه ویروس بیماری بورس عفونی تکثیر شود. الگوی حدت جدایه‌های مورد مطالعه فوق الاشاره قبلاً با استفاده از روش RT-PCR/Restriction Enzyme Analysis (RT-PCR/REA)‌ بر روی ژن ‌2VP برای ما مشخص شده بود. نتایج نشان داد که در 20 جدایه (76درصد) الگوی حدت (فوق حاد) جدایه‌ها چه در روش RT-PCR بر روی ژن ‌1VP و چه در روش RT-PCR/REA بر روی ژن ‌2VP یکسان بودند. اما در شش جدایه باقیمانده، دو روش مورد استفاده الگوهای متفاوتی را نشان دادند. با توجه به اطلاعات موجود از فارم‌های مبدا ویروس‌های این مطالعه که با نتایج آزمایش بر روی ‌1VP مطابقت دارد، گمان برده می‌شود که این یافته بدلیل حضور ویروس‌های بازآرائی شده بیماری بورس عفونی باشد. این نتایج همچنین خاطر نشان می‌کند که ‌2VP تنها تعیین کننده حدت ویروس بیماری بورس عفونی نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION OF VERY VIRULENT INFECTIOUS BURSAL DISEASE VIRUSES BY RT-PCR OF VP1 GENE AND SPECULATION ABOUT THE POSSIBLE PRESENCE OF REASSORTANT VIRUSES

نویسندگان [English]

  • Seyed Mostafa Peighambari 1
  • Jamshid Razmyar 2
چکیده [English]

Infectious bursal disease virus (IBDV) genome is a bi-segmented RNA virus that encodes five viral proteins. The need for the development of a simple and rapid method to differentiate the IBDVs has prompted researchers to work on different viral proteins of these viruses. At the present study, an attempt was made to amplify a 715 bp fragment of VP1 gene by RT-PCR of 26 IBDV isolates that their virulence pattern had been previously determined by RT-PCR/REA of VP2 gene. The results showed that in 20 (76%) IBDV isolates, the virulence pattern (very virulent IBDV) were found to be identical using either RT-PCR of VP1 or RT-PCR/REA of VP2. However, in the remaining six IBDV isolates the results were different. Considering the available farm data from the viruses of this study which are in accordance with results on VP1, it is speculated that this finding may be due to the presence of reassortant IBDVs. These findings also indicate that the VP2 in not the sole determinant for the virulence in IBDV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infectious bursal disease virus
  • reassortant
  • RT-PCR.
  • VP1