اثر سطوح مختلف ویتامین‌های E و Cبر کیفیت اسپرم رقیق‌شده قوچ تالشی در ذخیره‌سازی در دمای 5 درجه سانتیگراد

نویسندگان

دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

در طول دوره ذخیره سازی اسپرم، آسیب ناشی از اکسیداسیون مواد یکی از علل مهم کاهش قدرت و تحرک و باروری اسپرم می‌باشد. د‌ر این تحقیق سطوح متفاوتی از ویتامین‌های E و C به عنوان آنتی اکسیدان در اسپرم رقیق شده قوچ تالشی مورد استفاده قرار گرفت و اثر محافظتی آنها بر روی صفات کیفی اسپرم مورد مقایسه قرار گرفت. به همین منظور یک آزمایش فاکتوریل دو عاملی شامل سطوح مختلف ویتامین‌های E، C و شاهد، به‌عنوان عامل اول و زمان‌های صفر و 72 ساعت بعد از ذخیره سازی به‌عنوان عامل دوم در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار مورد استفاده قرار گرفت. سطوح ویتامین E شامل 2‌E، 4E و 6‌E بود که در آنها به‌ترتیب 2‚4و6 میلی گرم ویتامین Eدر هر 10 میلی لیتر اسپرم رقیق شده مورد استفاده قرار گرفت و سطوح ویتامین C ‌شامل3/0‌C، 6/0C، 9/0 Cبود که در آنها به ترتیب 3/0‚6/0و9/0 میلی گرم ویتامین Cدر هر میلی لیتر اسپرم رقیق شده بکار رفت. در زمان شروع ذخیره سازی،بین سطوح مختلف ویتامین‌های E، C و شاهد اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید‌(05/0p>‌)‌ بعد از 72 ساعت از نظردرصد اسپرم‌های متحرک بین سطوح ویتامین E با سایر تیمارها تفاوت معنی‌دار شد(05/0p>‌.) زنده‌مانی اسپرم‌ها در 4‌E و 6‌E از بقیه سطوح به طور معنی‌داری بالاتر بود ‌(05/0p<‌)و بیـن 2‌E و 4‌E اختلاف معنـی‌داری نبـود (05/0p>‌.) سلامتی غشای اسپرم در 6‌E و 2‌E از سایرگروه‌ها به صورت معنی‌داری بالاتر بود‌(05/0p<‌.) بر اساس نتیجه این تحقیق،... ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF VITAMINS E AND C ON QUALITY OF DILUTED SPERM OF TALESHI RAM DURING STORAGE AT 5oC

نویسندگان [English]

  • Ardeshir Mohit
  • Mehrdad Mohammadi
چکیده [English]

During sperm storage, Oxidative damage is one of the major causes for the reduction of sperm motility and fertility. This experiment was conducted to compare the effects of different levels of vitamin E and C, as antioxidants on diluted sperm and their protective effects were compared on traits related to the quality of sperm. A two-variable factorial experiment in a completely randomized design(CRD) including seven levels of vitamins C, E and control group along with two levels of storage time was used in this study. The levels of vitamin E, were included E2 (2 mg), E4 (4 mg) and E6 (6 mg) per 10 ml diluted sperm and the levels of vitamin C, were included C0.3(0.3mg),C0.6 (0.6mg)and C0.9(0.9 mg)per 1ml diluted sperm. At initiation of storage there was no significant difference between levels of vitamins E , C and control group (p>0.5). After 72 hours of storage there was a significant difference between percentage of motile spermatozoa in different levels of vitamin E, with other treatments (p<0.05). The viability levels of E4 and E6 were significantly higher (p<0.05) however no significant difference was seen between viability of E2 and E4 (p>0.05). The levels of membrane integrity in E2 and E6 were higher significantly than other groups (p<0.05). According to the results of the present study, supplemented of vitamin E with 6 mg in 10 ml of the diluted sperm based on Tris has the best effect in the quality of sperm of Taleshi ram at 5oC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • Quality of sperm
  • Taleshi ram
  • Vitamin E and Vitamin C.