تأثیر پنتوپرازول بر مدت زمان جذب ایمونوگلوبولین‌ها در گوساله‌های تازه متولد شده

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران

2 گروه پاتوبیولوژی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران

چکیده

گوساله‌های تازه متولد شده به دلیل اینکه در داخل رحم، ایمونوگلوبولینی از مادر دریافت نمی‌نمایند، آگاماگلوبونمیک میباشند و بلافاصله پس از تولد ایمنی خود را از طریق مصرف آغوز بدست می‌آورند. از آنجایی‌که از 24 ساعت پس از تولد، شیردان مبادرت به تولید اسید بیشتری می‌نماید، احتمال تخریب گلوبولین‌‌های موجود در آغوز، در صورت مصرف آن، در این زمان افزایش میابد. بلوک نمودن ترشح اسید توسط مهارکننده‌های پمپ هیدروژنی شاید بتواند از تخریب ایمونوگلوبولین‌های آغوز جلوگیری بعمل آورد. هدف از مطالعه کنونی بالا نگه‌داشتن pH شیردان برای مدتی طولانی بعد از زایمان و اثر آن بر روی میزان ایمونوگلوبولین‌های خون می‌باشد. برای آگاهی از این موضوع بر روی 15 رأCس گوساله نر هلشتاین تازه متولد شده که به 5 گروه 3 تایی تقسیم شده بودند، مطالعه‌ای صورت پذیرفت. در این تقسیم بندی، 3 گروه شاهد و 2 گروه تیمار قرار داشت. در گوساله‌های مورد مطالعه، آغوز و شیر مصرفی در ساعتهای صفر، 12، 24، 36، 48، 60، 72 و 84 پس از تولد توسط سوند مری و به شرح ذیل به مصرف گوساله‌ها رسید. گروه شاهد؛ الف– گوساله‌ها تا ساعت 24 پس از تولد شیر و از آن پس تا 72 ساعت پس از تولد، آغوز مصرف می‌نمودند. ب– گوساله‌ها تا ساعت 48 پس از تولد شیر و از آن پس تا 72 ساعت پس از تولد، آغوز مصرف می‌نمودند. ج– گوساله‌ها از بدو تولد تا 72 ساعت پس از تولد آغوز مصرف می‌نمودند. گروه تیمار؛ الف– گوساله‌ها بلافاصله پس از تولد پنتوپرازول به شکل وریدی با دوز 2 میلی‌گرم به ازاء هر کیلوگرم، هر 24 ساعت یکبار دریافت می‌نمودند. در این گروه گوساله‌ها تا ساعت 24 پس از تولد شیر و از آن پس تا 72 ساعت پس از تولد آغوز مصرف می‌نمودند. ب– گوساله‌ها بلافاصله پس از تولد پنتوپرازول به شکل وریدی با دوز 2 میلی‌گرم به ازاء هر کیلوگرم، هر 24 ساعت یکبار دریافت می‌نمودند. در این گروه گوساله‌ها تا ساعت 48 پس از تولد شیر و از آن پس تا 72 ساعت پس از تولد آغوز مصرف می‌نمودند. پس از اندازه‌گیری ایمونوگلوبولین‌های G و M و A سرم گوساله‌ها با روش ELISA، نتایج حاصله نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین غلظت ایمونوگلوبولین‌های خون گوساله‌های گروه شاهد و گروه تیمار وجود نداشت. بنابراین تصور می‌گردد، بالا بردن pH شیردان در بدو تولد تأثیر معنی‌داری بر روی میزان جذب ایمونوگلوبولین‌ها ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF PANTOPRAZOLE THE RATE OF IMMUNOGLOBULIN ABSORPTION IN NEWBORN CALVES

نویسندگان [English]

  • mohammad nouri 1
  • alireza ghadrdan 1
  • Masoud Ghorbanpour Najaf Abadi 2
چکیده [English]

Newborn calves are agammaglobulinemic due to not receiving maternal immunoglobulin (Ig) in the uterus, and gain immunity immediately after birth through colostrum intake. Abomasum produces more acid within 24 hours after birth, leading to an increase of the probability of colostrum globulin destruction. The aim of the present study was to find if blocking acid secretion through proton pump inhibitors might prevent the destruction of colostrum immunoglobulins. Fifteen newly-born male Holstein calves were divided into five equal groups, including three control groups and two test groups. The calves were fed colostrum and milk at zero, 12, 24, 36, 48, 60, 72 and 84 hours after birth using an esophageal tube as follows: Control groups: A- calves were fed milk for 24 hours after birth, then colostrum for 72 hours; B- calves were fed milk for 48 hours after birth, then colostrum for 72 hours; C- calves were fed colostrum for 72 hours after birth. Test groups: A) pantoprazole was injected intravenously every 24 hours (2 mg/kg) and the calves were fed milk for 24 hours after birth and then colostrum for the next 72 hours. B) pantoprazole was injected intravenously every 24 hours (2 mg/kg), and the calves were fed milk for 48 hours after birth and then colostrum for 72 hours. Serum IgG, IgM and IgA levels were measured using ELISA. The results did not show any significant differences in Ig blood concentrations in the control and test groups. Therefore, it is assumed that the high pH of abomasum has no significant effect on Ig intake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calf.
  • Immunoglobulin
  • Pantoprazole