اثر اسانس گیاه سیر بر شاخصه‌های هماتولوژیک فیل‌ماهیان جوان پرورشی

نویسندگان

1 گروه شیلات،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل

2 گروه شیلات،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

فیل ماهی یکی از با ارزش ترین گونه‌های ماهیان خاویاری است که تلاش‌های زیادی جهت تکثیر مصنوعی، پرورش و نیز بازسازی ذخایر این گونه صورت گرفته است. هدف این مطالعه بررسی اثر اسانس سیر به عنوان یک ماده محرک سیستم ایمنی، بر شاخص‌های هماتولوژی و ایمنی سلولی در فیل مـاهیـان جـوان پرورشی است. تیمار‌های آزمایش بر اساس شش جیره غذایی شامل: یک جیره فاقد اسانس سیر و آنتی‌بیوتیک، یک جیره حاوی mg/kg30 آنتی‌بیوتیک اکسی‌تتراسایکلین و چهار جیره با مقادیر مختلف g/kg 05/0، 10/0، 15/0، 20/0 اسانس سیر تهیه شد. بچه فیل ماهیان پرورشی با میانگین وزنی2±24 گرم، به مدت 56 روز با جیره‌های غذایی تغذیه و در انتهای دوره آزمایش، شاخص‌های خونی اندازه‌گیری شد. شاخص‌های زمان انعقاد خون و میانگین هموگلوبین در هر گلبول قرمز ‌(MCH)‌ روندی افزایشی در تیمار‌های حاوی اسانس سیر نشان داد. تعداد لنفوسیت‌ها در جیره‌های حاوی g/kg05/0، g/kg10/0 و g/kg 15/0 اسانس سیر، به طور معنی‌داری بیشتر از تیمارهای شاهد و حاوی آنتی‌بیوتیک و تعداد نوتروفیل خون در تیمارهای حاوی g/kg15/0 و g/kg20/0 اسانس سیر به طور معنی‌داری کمتر از سایر تیمارها بود. ‌ ‌در مجموع نتایج نشان داد که افزودن اسانس سیر با افزایش زمان انعقاد خون، میزان هموگلوبین گویچه‌های قرمز، افزایش تعداد لنفوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها و کاهش تعداد ائوزینوفیل‌ها، تاثیر معنی‌داری بر ارتقاء سیستم ایمنی و وضعیت فیزیولوژیک بدن فیل ماهیان در مقایسه با جیره شاهد و جیره حاوی آنتی‌بیوتیک داشته و می‌تواند جایگزین مناسبی برای آنتی‌بیوتیک اکسی‌تتراسایکلین در جیره غذایی فیل ماهیان جوان پرورشی باشد. ‌‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF GARLIC ESSENTIAL OIL AS AN IMMUNOSTIMULANT ON HEMATOLOGICAL INDICES OF JUVENIL BELUGA (HUSO HUSO

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Alizadeh Doughikollaee 1
  • Ebrahim Alizadeh Doghikollaee 1
  • Eisa Ebrahimi 2
  • Parviz Zare 1
چکیده [English]

Beluga (Huso huso) is one of the most valuable species of sturgeons and many efforts have been made to artificially reproduce, culture and restore this precious species. The objective of this study was to find the effects of garlic essential oil as an immunostimulant on hematological indices and on the cellular immunity system of juvenile belugas. An experiment was organized in which six different diets were fed to belugas including: diet without garlic essential oil and antibiotic, diet with oxytetracycline antibiotic (30 mg/kg), and four diets with various amounts of garlic essential oil (0.05, 0.10, 0.15 and 0.20 g/kg). Beluga juveniles with an average weight of 24 ± 2 g were fed these diets for 56 days. At the end of the experiment, hematological indices were determined. The blood coagulation time and mean corpuscular hemoglobin (MCH) indices increased in the groups treated with garlic essential oil. Significant increases in lymphocyte counts were observed in groups fed 0.05, 0.10 and 0.15 g/kg garlic essential oil as compared with the antibiotic and control groups. A significant decrease in the blood neutrophil count was observed in the belugas fed 0.15 and 0.20 g/kg garlic essential oil compared with the other treatments. In conclusion, these results showed that adding garlic essential oil increases the blood coagulation time, the hemoglobin content of red blood cells, lymphocyte numbers, and decreases eosinophils. Significant improvements of the immune system and of the physiological condition were observed in juvenile belugas receiving garlic essential oil compared with the control and the antibiotic treatments. It can therefore be used as a suitable replacement for oxytetracycline in the diet of juvenile belugas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • garlic essential oil
  • Hematological indices
  • Huso huso
  • Immune system
  • immunostimulant