تاثیربتا گلوکان بر رشد، بقاء و کارآیی واکسن ضد استرپتوکوکوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان ‌‌(Onchorhynchus mykiss)‌

نویسندگان

1 ‌گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس

2 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 گروه پژوهشی کشاورزی هسته‌ای،پژوهشکده کشاورزی و صنعتی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کرج

چکیده

زمینه مطالعه: گلوکان‌ها ترکیبات پیچیده پلی ساکاریدی بوده که از دیواره سلول مخمرها و قارچ‌ها استخراج می‌شوند.این ترکیبات می‌توانند سیستم ایمنی ماهی را تحریک نمایند.هدف: هدف از این تحقیق بررسی تاثیر بتا گلوکان (ماکروگارد )بر برخی از شاخص های رشد، بقا و برخی پارامترهای ایمنی ماهی قزلا~لای رنگین کمان (32/0±10 گرمی )و نیز اثر ان بر کارایی واکسن استرپتو کوکو زیس مورد می‌باشد. روش کار: میزان ماکروگارد در غذای ماهی‌ها یک گرم در هرکیلوگرم غذای تجارتی بود و از واکسن ساخت داخل بصورت حمام برای واکسیناسیون ماهی‌ها استفاده شد. ‌تیمارها شامل تیمارماکروگارد (تغذیه ماهی‌های واکسینه نشده باغذای حاوی مـاکـروگـارد به میزان یک گرم در هرکیلوگرم غذای)‌، تیمار دوم (تغذیه ماهی‌های واکسینه نشده با غذای حاوی ماکروگارد وبدون ان با تناوب 10 روز)،‌تیمارسوم، تیمار چهارم و تیمار شاهد بود که در یک دوره 42 روزه مورد ازمایش قرار گرفتند.نتایج: نتایج حاصله نشان داد که رشد ماهی در همه تیمارها در مقایسه با تیمار شاهد افزایش معنی‌داری (‌05/0(p<داشت. همچنین تفاوت معنی‌داری در میزان بقا ماهیان در بین تیمارهای مختلف و نیز در مقایسه با تیمار شاهد دیده نشد(‌05/0(p>‌.میزان لیزوزیم سرم در تیمار های ماکروگارد واکسن و ماکروگارد بهمراه واکسن بصورت معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود بطوریکه بیشترین مقدار ان در تیمار مـاکروگارد بهمراه واکسن و کمترین ان در تیمار شاهد قابل سنجش بود(‌05/0.(p<شمارش لکوسیتی نیز در بین تیمار شاهد و سایر تیمارها از اختلاف معنی‌داری برخوردار بود (‌05/0.(p< نتایج بقاء در حمام باکتریایی با سوش حاد استرپتوکوکوس اینیایی در تیمار شاهد 55درصد در حالیکه در تیمارهای واکسن، ماکروگارد همراه واکسن،‌ماکروگارد و ماکروگارد به ترتیب75 86، 60‌،‌درصد بوده است.نتیجه گیری‌نهایی: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که افزودن بتا گلوکان به غذا تاثیر مثبتی بر رشد و پاسخ‌های ایمنی غیر اختصاصی ماهی قزل آلای رنگین کمان داشته و می‌تواند کارایی واکسن ضد استرپتوکوکوزیس را افزایش دهد. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of b-glucan on the growth, survival, and the efficacy of Anti-streptococcus iniae vaccine in rainbow trout (Onchorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Soltani 1
  • Mahdi Soltani 2
  • Gholam Reza Shah Hoseini 3
  • Mahmood Nafisi Bahabadi 1
1
2
3
چکیده [English]

BACKGROUNDS:Glucans are complex polysaccharide components of yeast and fungal cell walls.This compounds can stimulate the fish immune system. OBJECTIVES: The present study investigated the effects of Beta glucan(Macrogard) on growth, survival and some immunological parameters of rainbow trout (10 mg) and also on the efficiency of Streptococcus vaccine. METHODS: Treatments of macrogard (1 g/kg food/day for 42 days), macrogard (macrogard 1 g/kg diet) with 15 minutes bathin vaccine, vaccine bath without macrogard and control were examined in a 42 daysperiod. RESULTS: In all treatments the fish growth (weight) showed a significant increase (p<0.05) compared to the control, while there was no significant difference among the treatments. The lyzosyme level of the blood serum showed a significant difference between control and the other treatments, the highest level was observed in the macrogaurd with vaccine treatment (2.7 µg/ml) and the lowest level was observed in the control(0.5 µg/ml). Leukocytes count also had a significant difference between the control (3.3%Nuetrophil) and other treatments (6.6% Nuetrophil) (p<0.05). The result of survival of fish challenged with Streptococcus iniae via bath route was 55%, while those for vaccine treatment, macrogard plus vaccine, macrogard every day and macrogard every 10 days interval were 75%, 86%, 60& and 55%, respectively. CONCLUSIONS: The results of this study showed that supplement of macrogard has positive effect on growth and non-specific immune responses of rainbow trout and can enhance efficacy of anti- streptococcus iniae vaccine in this fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fish- diet
  • Immune system
  • Macrogard