مطالعه آسیب شناسی نئواکینورنکوس(1919)Neoechinorhynchus sp. Van cleave, در دستگاه گوارش سس ماهی ‌(Barbus sp.)

نویسندگان

1 بخش انگل شناسی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

2 بخش آسیب شناسی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

3 بخش خصوصی، استان آذربایجان غربی

چکیده

زمینه مطالعه: تمامی کرم های متعلق به شاخه آکانتوسفالا دارای زندگی انگلی اجباری هستند و از دستگاه گوارش میزبان از جمله ماهی‌ها از سراسر دنیا و ماهی‌های ایران گزارش شده‌اند. هدف: این مطالعه برای بررسی فراوانی و آسیب شناسی آکانتوسفال نئواکینورنکوس‌ ‌در دستگاه گوارش سس ماهی انجام شد. روش کار: به این منظور در یک دوره یک ساله 89 قطعه سس ماهی (باربوس‌(‌ از رودخانه زرینه رود صید گردید. پس از کالبد گشایی ماهی‌ها، لوله گوارش خارج شد و روده از نظر آلودگی کرمی‌مطالعه گردید. برای تهیه مقاطع بافتی از روده، قطعات کوچکی از بافت روده تهیه شد و در فرمالین 10درصد ثابت گردید. سپس از نمـونـه‌های ثابت شده، مقاطع بافتی به ضخامت 5 میکرون تهیه و به روش هماتوکسلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند. نتایج: فراوانی آلودگی آکانتوسفال نئواکینورنکوس‌ ‌انگل لوله گوارش سس ماهی‌های صید شده 16 درصد بود. در مطالعات آسیب شناسی، پرزهای مخاطی روده آلوده ضخیم بود و در طول خود چین خورده بودند. آنتریت از نوع فیبرینی بود که با هیپرپلازی مخاط در اثر تحریکات مکانیکی مشاهده گردید. در پارین مخاط روده مقاطع عروق مـویـرگـی متسع و حاوی تعداد زیادی گلبول قرمز بودند. در مقطع طولی چین‌های مخاطی علاوه بر پرخونی، تعداد زیادی سلول‌های آماسی شامل ائوزینوفیل، لمفوسیت و نیز ترشحات فیبرینی مشاهده شد.‌ نتیجه گیری نهایی: ‌ابتلا سس ماهی‌های رودخانه زرینه رود به گونه انگلی نئواکینورنکوس و یافته‌های آسیب شناسی آن، از پیش آگهی مناسبی برای آن در شرایط پرورشی استخر نبوده و احتمال بروز آلودگی با خسارات اقتصادی محسوس در استخرهای پرورشی حاشیه رودخانه مطرح می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological study of Neoechinorhynchus sp. (van cleave, 1919) in gastrointestinal tract of barbus sp.from the Zarrine-roud river, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Yakhchali 1
  • Rahim Hobenaghi 2
  • Mostafa Ghavami 3
چکیده [English]

BACKGROUNDS: All helminthes belonging to the phylum Acantocephala are obligatory parasites which are reported to be found in the gastrointestinal tract of definitive hosts such as fish worldwide and in Iran as well. OBJECTIVES: The purpose of this study was undertaken to determine the frequency and pathological changes in the gastrointestinal tract of the Barbus sp. due to Neoechinorhynchus sp. METHODS: over a one year period, 89 fish (Barbus sp.) were collected from the Zarine-Roud River. Intestines were removed and investigated for infection. Histopathological sections were prepared and stained in a routine manner using the hematoxylin-eosin method. RESULTS: The prevalence of gastrointestinal infection with Neoechinorhynchus sp. in Barbus sp. was 16%. Histopathological lesions were revealed epithelial thickness and folding. As a result of mechanical irritation, the Fibrinous enteritis with epithelial hyperplasia was developed. In the lamina properia and mucosa of the intestine, the vessels dilated and congested. Mucosa folding sections, hyperemia and inflammatory cell infiltration including eosinophile, lymphocyte and fibrinous were noted. CONCLUSIONS: It was concluded that Barbus fish infected by the Neoechinorhynchus species from the Zarine-Roud River, are not suitable for pond fish cultivation in the region and this can be cause for of severe economic losses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acanthocephala
  • Intestine
  • Iran
  • Zarine-Roud