تأثیر تغذیه با آرد باقلا ‌(Vicia faba)‌ بر سطح سرمی لیپیدها و عملکرد کبد در فیل ماهی پرورشی ‌(Huso huso)‌

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری– ایران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌باقلا یک منبع غنی از پروتئین و کربوهیدرات می‌‌باشد که در بسیاری از کشورها به عنوان  یک ترکیب گیاهی در جیره غذایی دام، طیور و آبزیان استفاده می‌شود. هدف: این پژوهش به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف آرد باقلا بر سطح لیپیدهای سرم و عملکرد کبد فیل‌ماهی پـرورشی انجام شد. روش کار: بدین منظور 144 قطعه فیل‌ماهی جوان‌(Huso huso)‌ با میانگین وزن اولیه  ‌g‌83/0±38/82 در 18 حوضچه فایبرگلاس ‌L‌300 تقسیم شدند. جیره‌های غذایی در 6 سطح جایگزینی 0، 5، 10، 15، 20 و 25%   آرد باقلا ساخته شد و ماهی‌ها به مدت 50 روز  با جیر‌ه‌های آزمـایشی  مورد تغذیه قرار گرفتند. در انتهای دوره از 9 قطعه ماهی به ازای هر تیمار از مسیر ساقه دمی خونگیری شده و شاخص‌های بیوشیمیایی (کلسترول و تری‌گلیسیرید) و آنزیم‌های کبدی فسفاتاز قلیایی ‌ALP(‌)، آسپارتات آمینوترانسفراز ‌)AST(،  آلانین آمینوترانسفراز ‌(ALT)‌ و آنزیم لاکتات دهیدروژناز ‌(LDH)‌ اندازه‌گیری شد. سپس از هر تیمار 9 قطعه ماهی به منظور اندازه گیری شاخص کبدی و ترکیبات شیمیایی کبد نمونه برداری شد. نتایج: نتایج نشان داد که با افزایش درصد باقلا در جیره، میزان آنزیم‌های ‌ALP‌، ‌AST‌ و ‌LDH‌ به طور معنی‌داری در مقایسه با تیمار شاهد کاهش یافت (01/0<‌)pولی کم‌ترین میزان آنزیم ‌ALT‌، در تیمار تغذیه شده با  جیره 10% باقلا مشاهده شد (05/0<‌‌p‌.) رطوبت و چربی کبد نیز تفاوت معنی‌داری را با افزایش درصد باقلا در جیره نشان داد (05/0<‌‌p‌.) هیچ تفاوت معنی‌داری در میزان کلسترول، تری‌گلیسیرید، شاخص کبدی، پروتئین کبد و خاکستر کبد در تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد (05/0>‌‌p‌.) همبستگی مثبت معنی‌داری(01/0<‌‌p‌)‌ بین میزان کلسترول، ‌AST‌،‌ ALP‌، ‌LDH‌ و چربی کبد در همه تیمارها مشاهده شد. نتیجه‌گیری نهایی:‌ ‌به‌کارگیری سطوح پایین آرد باقلا  (تا سطح 25)% در جیره فیل‌ماهی پرورشی تأثیر معنی‌داری بر میزان لیپیدهای سرم و هم‌چنین تأثیر ناخواسته بر عملکرد کبد نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of dietary inclusion faba bean (Vicia faba) on the serum lipid levels and liver function in farmed juvenile beluga (Huso huso)

نویسندگان [English]

  • Somayeh Soltanzadeh
  • Hossein Ouraji
  • Abolghasem Esmaeili Fereidouni
  • Khosrow Jani Khalili
Department of Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Faba bean (Vicia faba) is a rich source of protein and carbohydrates that is used as a vegetable ingredient in diet of livestock, poultry and fish, in many countries. Objectives: This study was conducted to assess the effects of different levels of faba bean on the serum lipid levels and liver function of farmed beluga sturgeon (Huso huso). Methods: 144 juvenile beluga (82.38 ± 0.83 g) were located into 18 oval tanks (300 L) and triplicate groups were fed by experimental diets inclusion 6 levels of faba bean (0, 5, 10, 15, 20 and 25%) for 50 days. At the end of the trial, blood samples were taken from the caudal vein of 54 beluga juveniles and some of biochemical parameters (cholesterol and triglycerides) and liver enzymes such as Alkaline Phosphatase (ALP), Aspartate Aminotransferase (AST), Alanine Aminotransferase (ALT) and Lactate Dehydrogenase (LDH) were investigated. Then nine fish per treatment were sampled to measure Hepatosomatic index (HSI) and liver composition per each treatment. Results: The results showed that by increasing the levels of faba bean in diets ALP, AST and LDH contents were significantly decreased compared to the control treatment (p<0.05). However, the lowest level of ALT (0.76±0.2 U/l) was measured in fish fed with 10% faba bean meal (p<0.05). The moisture and fat contents of liver showed significant difference by increasing the levels of faba bean in diet (p<0.05). No significant differences were shown in cholesterol, triglyceride, HSI, liver protein and liver ash contents (p>0.05). Highly significant positive correlation were observed between total protein, cholesterol, AST, LDH, ALP and liver fat (p<0.01).  Conclusions:  Use of lower levels of faba bean (up to 25%) had no significant effect on serum lipids and no adverse effect on liver function of juvenile beluga.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faba bean
  • juvenile beluga
  • liver function
  • serum lipids
 
Adamidou, S., Nengas, I., Henry, M., Grigorakis, K., Rigos, G., Nikolopoulou, D. (2009) Growth, feed utilization, health and organoleptic characteristics of European seabass (Dicentrarchus labrax) fed extruded diets including low and high levels of three different legumes. Aquaculture. 293: 263-271.
Ahmadi Fackjouri, H., Falahatkar, B., Ershad Langroudi, H. (2011) The influence of different lipid sources and levels on growth, body composition and haematology of Huso huso. J Anim Physiol Anim Nutr. 95: 632-641.
AOAC (2000) Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists. (17th ed.) Gaithersburg, Maryland, USA.
Ataalla, A., Metwalli, A. (2013) Effects of partial and total substitution of fish meal with corn gluten meal on growth performance, nutrients utilization and some blood constituents of the Nile tilapia Oreochromis niloticus. Egypt J Aquat Biol Fish. 17: 91-100.
Azaza, M.S., Wassin, K., Abdelmouleh, A. (2009) Evaluation of Faba beans (Vicia faba L. var. minuta) as a replacement for soybean meal in practicale diets of juvenile Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture. 287: 174-179.
Balistrei, W.F., Rej, R. (1994) Liver function. In: Fundamentals of Clinical Chemistry. Burtis, C.A., Ashwood, E., Tietz, R. (eds.). (4th ed.) W.B. Saunders. Toronto, Canada. p. 539-548.
Barrows, T.F., Stone, D.A.J., Hardy, R.W. (2007) The effects of extrusion conditions on the nutritional value of soybean meal for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. 254: 466-475.
Bibiano Melo, J.F., Lundstedt, L.M., Metَn, I., Baanante, I.V., Moraes, G. (2006) Effects of dietary levels of protein on nitrogenous metabolism of  Rhamdia quelen (Teleostei: Pimelodidae). Comp Biochem Physiol. A. 145: 181-187.
Ebrahimnezhadarabi, M., Saad, C.R., Harmin1, S.A., Kamal, M., Satar1, A., AbedianKenari, A. (2011) Effects of phospholipids in the diet on biochemical factors of sturgeon fish (Huso huso) juveniles. Afr J Biotechnol. 10: 8511-8516.
Farhangi, M., Carter, C.G. (2001) Growth, physiological and immunological responses of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) to different dietary inclusion levels of dehulled lupin  (Lupinus angustifolius). Aquacult Res. 32: 329-340.
Francescoa, M., Parisia, G., Me´daleb, F.,  Lupia, P.,  Kaushikb, S.J., Polia, B.M. (2004) Effect of  long-term feeding with a plant protein mixture based diet on growth and body/fillet quality traits of large rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. 236: 413-429.
Gaber, M.M. (2006) Partial and complete re-placement of fishmeal by broad beam meal in feeds for Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquacult Res. 37: 986-993.
Glencross, B.D., Booth, M., Allan, G.L. (2007) A feed is only as good as its ingredients: A review of ingredient evaluation strategies foraquaculture feeds. Aquac Nutr. 13: 17-34.
Gomes, E.F., Rema, P., Kaushik, S. (1995) Replacement of fish meal by plant proteins in the diet of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): digestibility and growth performance. Aquaculture. 130: 177-186.
Grabner, M., Hofer, R. (1985) The digestibility of the proteins of broad bean (Vicia faba) and soybean (Glycine max) under in vitro conditions stimulating the alimentary tracts of rainbow trout (Salmo gairdneri) and carp (Cyprinus carpio). Aquaculture. 48: 111-122.
Grela, E.R., Gunter, K.D. (1995) Fatty acid composition and tocopherol content of some legume seeds. Anim Feed Sci Technol. 52: 325-331.
Hall, J.E. (2010) Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. (12th ed.) Saunders. New York, USA.
Hosseinifard, S.M., Ghobadi, Sh., Khodabakhsh, E., Razeghi Mansour, M. (2013) The effect of different levels of soybean meals and avizyme enzyme supplement on hematological and biochemical parameters of serum in rainbow trout. Iran Vet J. 9: 43-53.
Jover, M., Garcia-Gomez, A., Tomas, A., De la Dandara,  Perez, L. (1999) Growth of mediterranean yellowtail (Seriola dumerilii) fed extruded diets containing different levels of protein and lipid. Aquaculture. 179: 25-33.
Kaushik, S.J., Cravedi, J.P., Lalle`s, J.P., Sumpter, J., Fauconneau, B., Laroche, M. (1995) Partial or total replacement of fish meal by soya protein on growth, protein utilization, potential estrogenic or antigenic effects, cholesterolemia and flesh quality in rainbow trout.  Aquaculture. 133: 257-274.
Khajepour, F., Hosseini, S.A. (2012) Citric acid improves growth performance and phosphorus digestibility in beluga (Huso huso) fed diets where soybean meal partly replaced fish meal. Anim Feed Sci Technol. 171: 68-73.
Kim, J.D., Lall, S.P. (2001) Effects of dietary protein level on growth and utilization of protein and energy by juvenile haddock (Melanogrammus aeglefinus). Aquaculture. 195: 311-319.
Lanari, D., Poli, B.M., Ballestrazzi, R., Lupi, P., D'Agaro, E., Mecatti, M. (1999) The effects of dietary fat and NFE levels on growing European seabass (Dicentrarchus labrax L.). Growth rate, body and fillet composition, carcass traits and nutrient retention efficiency. Aquaculture. 179: 351-364.
Lim S.J., Lee K.J. (2008) Supplemental iron and phosphorus increase dietary inclusion of cottonseed and soybean meal in olive flounder (Paralichthys olivaceus). Aquacult Nutr. 14: 423-430.
Lin, S., Luo, L. (2011) Effects of different levels of soybean meal inclusion in replacement for fish meal on growth, digestive enzymes and transaminase activities in practical diets for juvenile tilapia, Oreochromis niloticus×O.aureus. Anim Feed Sci Technol. 168: 80- 87.
Lundstedt, L.M., Melo, J.F.B., Moraes, G. (2004) Digestive enzymes and metabolic profile of Pseudoplatystoma corruscans (Teleostei: Siluri-formes) in response to diet composition. Comp Biochem Physiol. 137: 331-339.
Marchesini, G., Bugianesi, E., Forlani, G., Cerrelli, F., Lenzi, M., Manini, R., Natale, S., Vanni, E., Villanova, N., Melchionda, N., Rizzetto, M. (2003) Nonalcoholic fatty liver, steatohepatitis, and the metabolic syndrome. Hepatology. 37: 917 -923.
Mokhtari, M., Shariati, M., Gashmardi, N. (2007) Effect of lead on thyroid hormones and liver enzymes in adult male rats. Hormozgan Med J. 11: 115-120.
Peng, S., Chen, L., Qin, J.G., Hou, J., Yu, N., Long, Z. (2008) Effects of replacement of dietary fish oil by soybean oil on growth performance and liver biochemical composition in juvenile black seabream, Acanthopagrus schlegeli. Aquaculture. 276: 154-161.
Prasada, K.S., Ramana, R.K.V. (1985) Tissue specific alterations of aminotransferases and total ATPase in the fish tilapia mossambica under methyl parathion impact. Toxicol Leaflets. 20: 53-57.
Samie, A., Pour-Reza, J. (1998) Utilization of faba bean in broiler ration and means of reducing the effect of its trypsin inhibitor. Journal of Science and Technology. Agriculture and Natural Resources, Water and Soil Sciences, Isfahan University of Technology. 2: 109-116.
Schindhelm, R.K., Diamant, M., Dekker, J.M., Tushuizen, M.E., Teerlink, T., Heine, R.J. (2006) Alanine aminotransferase as a marker of non-alcoholic fatty liver disease in relation to type 2 diabetes mellitus and cardiovascular disease. Diabetes Metab Res Rev. 22: 437-43.
Shahsavani, D., Mohri, M., Gholipour Kanani, H. (2010) Determination of normal values of some blood serum enzymes in Acipenser stellatus Pallas. Fish Physiol Biochem. 36: 39-43.
Soltan, M.A., Fath El-Bab, A.F., Saudy, A.N.M. (2011) Effect of replacing dietary fish meal by cottonseed meal on growth performance and feed utilization of the Nile tilapia, (Oreochromis niloticus). Egypt J Aquat Biol Fish. 15: 17- 33.
Souba, W., Wilmore, D. (1983) Postoperative alteration of arteriovenous exchange of amino acids across the gastrointestinal tract. Surgery. 94: 342-350.
Tiikkainen, M., Bergholm, R., Vehkavaara, S., Rissanen, A., Hakkinen, A.M., Tamminen, M., Teramo, K., Yki-Jنrvinen, H. (2003)  Effects of identical weight loss on body composition and features of insulin resistance in obese women with high and low liver fat content. Diabetes. 52: 701-707.