جداسازی و شناسایی مولکولی تروپرلا پیوژنز به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده آبسه های جلدی در گاوها

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 هیئت علمی

3 گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
زمینه مطالعه: عوامل متعددی می توانند در ایجاد آبسه های جلدی در گاو دخیل باشند که دراین میان تروپرلا پیوژنزبه عنوان یک باکتری فرصت طلب، اهمیت فراوانی در ایجاد بیماری های چرکی دارد و خسارات اقتصادی فراوانی را به صنعت گاوداری ها وارد می نماید. هدف این مطالعه، بررسی تروپرلا پیوژنزبه عنوان یک پاتوژن اولیه و ثانویه، شناسایی آن با روش های بیوشیمیایی و مولکولی و همچنین نشان دادن مقاومت های آنتی بیوتیکی در این باکتری می باشد. روش کار: از 134 گاو مبتلا به آبسه جلدی، در 15 گاوداری اطراف تهران، نمونه اخذ گردید و از تمامی آبسه ها، کشت هوازی و بی هوازی صورت گرفت و از روش های بیوشیمیایی جهت شناسایی عوامل چرکزا استفاده شد. در مورد تروپرلا پیوژنز علاوه بر روش های بیوشیمیایی، از روش مولکولی نیزجهت شناسایی استفاده شد. همچنین حساسیت جدایه های تروپرلا پیوژنز به برخی از آنتی بیوتیک های روتین هم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: ده جنس از باکتری های ایجاد کننده آبسه در کشت، شناسایی گردید که از میان تروپرلا پیوژنز شیوع بیشتری داشت. از نظر تغییرات بیوشیمیایی و تست CAMP، 9 بیوتیپ در جدایه های تروپرلا پیوژنز مشاهده شد. تمامی جدایه های تروپرلا پیوژنز با روش مولکولی PCR تایید نهایی گردیدند. بیشترین حساسیت آنتی بیوتیکی به آمپی سیلین، پنی سیلین G و آموکسی سیلین و بیشترین مقاومت هم به تریمتوپریم سولفومتوکسازول، اریترمایسین و تتراسیکلین مشاهده گردید. نتیجه گیری نهایی: تروپرلا پیوژنز هرچند بعنوان یک پاتوژن فرصت طلب مطرح می باشد ولی می تواند به صورت اولیه و ثانویه ایجاد بیماری کند. شناسایی عوامل ایجادکننده آبسه با روش های مولکولی، انجام آزمون های آنتی بیوگرام و انتخاب داروی مناسب، در درمان این عوامل بسیار کمک کننده می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and molecular identification of Trueperella pyogenes, one of the main causes of cutaneous abscesss, in cattle

نویسندگان [English]

  • Iradg Ashrafi tamai 1
  • Pezhman Mahmoodi 1
  • Taghi Zahraei Salehi 3
1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan
3 Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Backgrounds: Trueperella pyogenes is one of the most important pathogens of cattle cutaneous abscess which can cause many economic damages in livestock’s industry. Objectives: The aim of this study is to investigate on T.pyogenes as an opportunistic pathogen in vast ranges of domestic and wild animals. Methods and materials: 134 samples were collected from 15 cattle farms in Tehran’s province. The pathogens bacteria were isolated and were identified initially by their colony morphology and biochemical characteristics. In addition, using routine biochemical techniques and Molecular tests for detection of T. pyogenes strains. Susceptibility of T. pyogenes strains to antibiotics was evaluated using the disk diffusion method. Results: The bacterial species isolated from 314 cutaneous abscess studied were 10 geniuses of pathogen bacteria. T. pyogenes was the pioneer pathogen among other these. According to biochemical and CAMP test, nine biotypes of T. pyogenes is detected. All T. pyogenes isolates (9 biotypes) were positive for the PCR test. The highest percentage of T. pyogenes isolates was susceptible to ampicillin, penicillin G and amoxicillin and high resistance rates were observed for trimethoprim-sulfamethoxazole, erythromycin and tetracycline. Conclusions: Although T. pyogenes is considered normal floral bacteria in varied organs in domestic animals, it could turn into a primary and secondary pathogen and consequently cause several complications. Nevertheless, the synergistic effect between T. pyogenes and other bacteria should also be accounted for.in addition, the economic losses of this pathogen and zoonotic concerns in immunosuppressive patients are very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Trueperella pyogenes
  • cutaneous abscesses
  • Suppurative bacteria
Al- Saggaf, M. S., Al- ssum, R. M., Shair, O. M. S. (2011) Isolation and identification of Arcanobacterium pyogenes (Actinomyces pyogenes) from Arabian gazelles. African J Biotech. 10: 18614- 18631. ##
Bicalho, M. l., Machado, V. S., Oikonomou, G., Gilbert, R. O., Bicalho, R. C. (2012) Association between virulence factors of Escherichia coli, Fusobacterium necrophorum and Arcanobacterium pyogenes and uterine diseases of dairy cows. Vet Microbiol. 157: 125- 131. ##
Ertas, H. B., Kilic, A., Ozbey, G., Muz, A. (2005). Isolation of Arcanobacterium pyogenes from abscessed cattle kidney and identification by PCR. Turk J Vet Anim Sci. 29: 455- 459. ##
Gahrn Hasen, B., Frederiksen, W. (1992) Human infections with Actinomyces pyogenes (Corynebacterium pyogenes). Diagn Microbiol Infect Dis. 15: 349- 354. ##
Jost, B. H., Billington, S. J. (2005) Arcanobacterium pyogenes: molecular pathogenesis of an animal opportunist. Antonie Van Leeuwenhoek. 88: 87- 102. ##
Magdalena, R., Ilona, S., Barbara, O., Magdalena, K. S., Dorota, C., Jaroslaw, K. (2012) Phenotypic characteristics and virulence genotypes of Trueperella (Arcanobacterium) pyogenes strains isolated from European bison (Bison bonasus) Dorota. Vet Microbiol.  160: 69- 76. ##
Moore, R., Miyoshi, A., Pacheco, L.G.C., Seyffert, N., Azevedo, V. (2010) Corynebacterium and Arcanobacterium. In: Pathogenesis of Bacterial Infections in Animals. (4th ed.) Gyles, C.L., Prescott, J.F., Songer, J.G., Theone, C.O. (eds).  Ames (IA): Wiley Blackwell, Uk. p. 113- 147. ##
NCCLS (2001) Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. Eleventh Informational Supplement, NCCLS document M 100- 911 (ISBN 1-56238-426-0). NCCLS, 19087- 1898, Pensylvania, USA. ##
Nagaraja, T. G., Laudert, S. B., Parrott, J. C. (1996) Liver abscesses in feedlot cattle. Part IL Incidence, economic importance, and prevention. Comp. contin edu Pract Vet. 18: 264-273. ##
Narayanan, S., Nagaraja, T. G., Staats, J., Chengappa M. M., Oberst, R. D. (1998) Biochemical and biological characterizations and ribotyping of Actinomyces pyogenes and Actinomyces pyogenes organisms from liver abscesses in cattle. Vet Microbiol.  61: 289-303. ##
Plamondon, M., Martinez, G., Raynal, L., Touchette, M., Valiquette, L. (2007) A fatal case of Arcanobacterium pyogenes endocarditis in a man with no identified animal contact: case report and review of the literature. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 26: 663- 666. ##
Quinn, P. J., Markey, B. K., Leonard, F. C., Fitzpatrick, E. S., Fanning, S., Hartigan, P. J. (2011) Veterinary Microbiology and Microbial Disease. (2nd ed.) Wiley- Blackwell, UK. ##
Radostits, O.M., Gay, C.C., Hinchcliff, K.W., Constable, P.D. (2007) Veterinary Medicine. (10th ed.) Elsevier. London, UK. ##
Ribeiro, M. G., Risseti, R. M., Bolaños, C. A. D., Caffaro, K. A. de Morais, A.C.B., Lara, G. H. B., Zamprogna, T. O., Paes, A. C., Listoni, F. J. P., Franco, M. M. J. (2015) Trueperella pyogenes multispecies infections in domestic animals: a retrospective study of 144 cases (2002 to 2012). Vet Quart. 35: 82-87. ##
Santos, T. M. A., Caixeta, L. S., Machado, V. S., Rauf, A. K., Gilbert, R. O., Bicalho, R. C. (2010) Antimicrobial resistance and presence of virulence factor genes in Arcanobacterium pyogenes isolated from the uterus of postpartum dairy cows. Vet Microbiol. 145: 84- 89. ##
Scott, P. R., Penny, D. C., Macrae, A. I. (2011) Cattle Medicine. (1st ed.) Manson Publishing Ltd, UK. ##
Ulbegi- Mohyla, H., Hijazin, M., Alber, J., Lammler, C., Hassan, A. A., Abdulmawjood, A., Prenger- Berninghoff, E., Weiss, R., Zschock, M. (2010) Identification of Arcanobacterium pyogenes isolated by post mortem examinations of a bearded dragon and a gecko by phenotypic and genotypic properties. J Vet Sci. 11: 265- 267. ##
Yassin, A. F., Hupfer, H., Siering, C., Schumann, P. (2011) Comparative chemotaxonomic and phylogenetic studies on the genus Arcanobacterium Collins et al. 1982 emend. Lehnen et al. 2006: proposal for Trueperella gen. nov.and emended description of the genus Arcanobacterium. Int J Syst Evol Microbiol. 61: 1265-1274. ##
Yeruham, I., Elad, D., Friedman, S., Perl, S. (2003) an outbreak of necrotic and ulcerative dermatitis on the fetlock in heifers in a dairy herd infected with Corynebacterium pseudotuberculosis. Vet Record. 152: 598-600. ##
Zhao, K. L., Liu, Y., Zhang, X.Y., Palahati, P., Wang, H., Yue, B. (2011) Detection and characterization of antibiotic resistance genes in Arcanobacterium pyogenes strains from abscesses of forest musk deer. J Med Microbiol. 60: 1820- 1826. ##