مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی رادیکالی عصاره الکلی و آبی برگ Vitis vinifera در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : بهداشت مواد غذایی

نویسندگان

1 دانش آموخته دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
زمینه مطالعه: کاهش اثرات زیان بخش رادیکال‌های آزاد، در سامانه‌های غذایی و بیولوژیکی، توسط آنتی اکسیدان‌ها امری مهم تلقی می‌شود  لذا تأمین ذخایر آنتی اکسیدانی که بتواند بهداشت و  ایمنی جامعه  را دربر  داشته باشد ضروری بنظر می‌رسد. هدف: این تحقیق جهت بررسی اثر آنتی اکسیدانی و آنتی رادیکالی عصاره‌های الکلی و آبی برگ انگور در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. روش کار: گیاه برگ انگور با استفاده از حلال‌های آب مقطر، اتانول و متانول عصاره گیری شد و میزان فعالیت آنتی اکسیدانی با  استفاده از  روش‌های DPPH و  بتاکاروتن لینولئیک اسید محاسبه شد و میزان ترکیبات فنولی تام و فلاوونوئید تام هم در مورد همه ی عصاره‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: میزان IC50 در آزمون DPPH به ترتیب در عصاره‌های آبی ، اتانولی و متانولی (µg/ml 714/0±90/71 ، 481/0±66/46 و 318/0±38/37) و % مهار رادیکال آزاد  در آزمون بتاکاروتن لینولئیک اسید به ترتیب (84/1±51/86 ، 30/1±08/97و  27/1±20/88) بود و    مقادیر BHT در  آزمون DPPH برابر با µg/ml 000/0±58/13 و در آزمون لینولئیک اسید 62/0±56/94 بود. ترکیبات فنولی کل (mg/g 39/1±02/158 ، 55/1±60/ 201و 26/2±19/180) و ترکیبات فلاوونوئید کل (mg/g 64/1±16/37 ، 83/0±74/ 54 و 18/0±07/46) محاسبه شد. همانطور که مشاهده می‌شود در همه ی آزمون‌ها  به ترتیب عصاره  اتانولی و  بعد  عصاره متانولی و آبی بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی را به خود اختصاص دادند. نتیجه‌گیری‌نهایی: به نظر می‌رسد که عصاره اتانولی برگ انگور می‌تواند به عنوان یک منبع آنتی اکسیدان طبیعی و ارزان قیمت در صنعت غذایی مورد توجه قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of antioxidant and antiradical activity of alcoholic and aqueous extract of Vitis vinifera leaves in Vitro

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Sadeghi afrakati 1
  • Abolfazl Kamkar 2
1 1Graduated From the Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
2 2Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Reducing the detrimental effects of free
radicals, in biological and food systems by antioxidants is important, thus
providing antioxidants is necessary in community health and food safety. OBJECTIVES:
The aim of the present study was to determine antioxidant and antiradical
activity of alcoholic and aqueous extract of Grape leaves in vitro. METHODS:
Grape leaves were extracted using the solvents: distilled water, ethanol and
methanol and the antioxidant activities were measured by DPPH,
β-carotene-linoleic acid, total phenolic compounds and total flavonoid
compounds  assays. RESULTS: IC50
for DPPH radical-scavenging activity in water, ethanol and methanol
extracts  were (71.90±0.714,  37.38±0.318 and 46.66±0.481µg/ml) and also
the percentage of inhibition free radicals in 
β-carotene-linoleic acid were (86.51±1.84, 97.08±1.30 and 88.20±1.27).
These  parameters for  BHT in DPPH 
test  and  β-carotene linoleic acid  test 
are 13.58±0.000 µg/ml  and  94.56±0.62 %. Total phenolic compounds and
flavonoid compounds were calculated (158.02±1.39, 201.60±1.55 and 180.19±2.26
mg/g) and (37/16±1.64, 54.74±0.83 and 46.07±0.18 mg/g ). According to the
results in this study, the highest radical scavenging effect was observed in
ethanol, then methanol extract and water extract had the lowest activity. CONCLUSIONS:
It seems the ethanolic extract could be considered as a cheap, easily
accessible and potential source of natural antioxidants for food and
pharmaceutical purposes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grape Leaf Extract-Anti Oxidant- β-Carotene Linoleic Acid- Flavonoid
Amiri, H. (2009) Identify ingredients and Antioxidant Effects of essential oil and methanol extract of Salivia multicaulis Vahl. J Med Plt. 8: 111-117.##
Amiri, H. (2010) Antioxidant activity of essential oil and methanolic extract of Teucrium orientale L. J Pharmaceut Res. 4: 417-423.##
Benize, I.F.F. (1996) Lipid peroxidation : A review of causes, consequence, Measurement and dietary influences. INT J Food Sci. 47: 233-261.##
Eghdami, A., Sadeghi, F. (2010) Determination of total phenolic and flavonoid contents in methanolic and aqueous extract of Achillea Millefolium. Org Chem J. 2: 81-84.##
El-Beshbishy,  H.A.,  Mohamadian, A.M., Abdel-Naim,  A.B. (2009) In Vitro Evaluation of the antioxidant activities of Grape seed (Vitis Vinifera) Extract, blackseed (Nigella Sativa) Extract and Curcumin. J Med Sci. 4: 23-35.##
Estevez, M., Cava, R. (2006) Effectivness of Rosemary essential oil as inhibitor of lipid and protein oxidation: contradictory effecs in different types of frankfurters. Meat Sci. 72: 348-356.##
Gharekhani,  M., Ghorbani,  M., Ebrahimzadeh, M.A., Jafari, S.M., Sadeghi, A.R. (2010) Compare different methods of phenolic and flavonoid Compounds extraction from Urtica dioica. J Med Plt. 26: 389.#
Gollues,  M., Adiguzel, A., Ozken, H. (2007) Antimicrobial and antioxidant properties of the essential oil and methanol extract from Mentha longifolia. Food Chem. 103: 1449-1456.##
Jalili marandi, R. (2007) Small fruits,iran-orumieh, Publishing Jahad daneshgahi Orumieh. (1st ed.). Orumieh, Iran. p.111.##
Jamshidi, M., Ahmadi, H.R., Rezazadeh, Sh., Fathi, F., Mazanderani, M. (2010) Study on phenolic and antioxidant activity of some selected plants of Mazandaran province. J Med Plt. 9: 34.##
Kamaliroosta, L., Ghavami, M., Gharachurlu, M., Azizinezhad, R. (2011) Cinnamon extract and assessment  it’ s effect on the stability of Sunflower oil. J Nut Sci. 1: 13-22.   ##
Kamkar, A., Shariatifar, N., Jamshidi, A.H., Mohammadian, M. (2010) Evaluate the performance of the antioxidant extract water, methanol and ethanol Cuminum ciminum and Cardaria darba in vitro. J Med Sci. 2: 37-45.  ##                                                                  
Kamkar, A., Shariatifar, N., Jamshidi, A., Jebelli Javan, A., Sadeghi, T., Zeagham Monfared, M.M. (2012) In vitro evaluation of antioxidant activity of Iranian Mentha longifolia essential oil and extracts. J Med Plt. 11: 185-194.##
Kamkar, A., Jebelli, A., Asadi, F., kamalinejad, M. (2010) The antioxidant effect of Iranian Mentha pulegium extract and essensial oil in sunflower oil. Food and chemical toxicology. J Med Plt. 48: 1796-1800. ##
Oke, F.,  Aslim,  B.,  Ozturk,  S. (2008) Essential oil composition ,antimicrobial and antioxidant activities of Satureja cunefolia ten. Food Chem. 112: 874-879.##
Patel,  A. (2010) Estimation of flavonoid ,polyphenolic content and in-vitro antioxidant capacity of Tephrosia purpurea L. Pharma Sci. 1: 66-77.##
Rawat, S., Jugran, A., Giri Lati, D., Bhatt, I.S., Rawal, R. (2010) Assessment of antioxidant properties in fruits of Myrica esculenta: A popular wild edible species in Indian Himalayan Region. Food Chem. 1: 1-8.##
Razali, N., Razab, R., Mat Junit, S., Abdul Aziz, A. (2008) Radical scavenging and reducing properties of extracts of cashew shoots (Annacardium occidentale). Food Chem. 111: 38-44.##
Salmanian, Sh., Sadeghi Mahoonak, A.R., Alami, M., Ghorbani, M. (2013) Evaluate the anti radical, antioxidant  activity  and  flavonoid composition of Crataegus elburensis. J  Nut Sci. 1:177-185.       ##                                                                                                                                            
Sharafati chaleshtori, R., Sharafati chaleshtori, F., Rafieian kopaei, M., Ashrafi, K. (2011) Determination Total phenols and antimicrobial effects of ethanol extract of walnut. J Med Sci. 4: 525-532.##