نویسنده = دکتر حسینعلی ابراهیم زاده موسوی
گزارش موارد مشکوک به سندرم قرحه ای همه گیر در ماهی طلایی

دوره 59، شماره 1، اردیبهشت 1383

دکتر حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ دکتر علیرضا خسروی


جداسازی وشناسایی قارچهای توکسین زا در استخرهای پرورش کپور ماهیان

دوره 56، شماره 3، آبان 1380

دکتر حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ دکتر علیرضا خسروی


بررسی فلور قارچی کپور ماهیان پرورشی در مجتمع تکثیر و پرورش ماهی سفیدرود

دوره 55، شماره 3، آبان 1379

دکتر حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ دکتر علیرضا خسروی؛ دکتر قباد آذری تاکامی