نویسنده = دکتر محمد یخچالی
تعداد مقالات: 3
2. کنترل زیست شناختی نوزادهای سیاتوستومینه توسط قارچ آرتروبوتریس اولیگوسپورا

دوره 56، شماره 4، زمستان 1380

دکتر محمد یخچالی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر علیرضا خسروی