نویسنده = دکتر مجتبی کافی
ارزیابی فصلی رفتار جنسی قوچ کبوده فارس

دوره 60، شماره 1، اردیبهشت 1384

دکتر مظاهر صفدریان؛ دکتر مجتبی کافی؛ دکتر مجید هاشمی


بررسی تاثیر دریافت نمونه یاخته شناسی از دهانه گردن رحم در گاوهای آبستن و غیرآبستن

دوره 57، شماره 3، آبان 1381

دکتر محمد رحیم احمدی؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکتر مجتبی کافی؛ دکتر سیروس سلمان نژاد