نویسنده = دکتر غلامعلی مقدم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نارسایی تولید مثلی فارمهای شیری با استفاده از متابولیک پروفایل تست

دوره 58، شماره 2، تابستان 1382

دکتر غلامعلی مقدم؛ دکتر حسین دقیق کیا؛ دکتر پرویز تاجیک؛ دکتر پرویز یاسان


2. بررسی ساختار آناتومی مچ دست گاومیش

دوره 57، شماره 4، زمستان 1381

دکتر حمید کریمی؛ دکتر غفار اردلانی؛ دکتر غلامعلی مقدم


3. تعیین شاخصهای اپیدمیولوژیک اولتراسونوگرافی در تشخیص تورم ضربه ای نگاری و صفاق در گاو

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

دکتر غلامعلی مقدم؛ دکتر محمدقلی نادعلیان؛ دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر فرج اله ادیب هاشمی