نویسنده = ���������� �������� ��������������
گزارش بروزیک مورد هیستومونیازیس در بوقلمونهای شهرستان مشهد

دوره 61، شماره 2، مرداد 1385

دکتر غلامرضا رزمی؛ دکتر محمد رضا باسامی؛ دکتر محسن ملکی


شناسایی سارکوسیستیس کروزی در گوساله با ایجاد عفونت تجربی در میزبان نهایی و واسط

دوره 57، شماره 1، اردیبهشت 1381

دکتر ابوالقاسم نقیبی؛ دکتر غلامرضا رزمی؛ دکتر محمد قاسمی فرد