نویسنده = دکتر اسماعیل مرتاض
تعداد مقالات: 4
1. بررسی بالینی ، کشتارگاهی و آزمایشگاهی کمبود مس در گوسفندان ارومیه

دوره 55، شماره 4، زمستان 1379

دکتر ناصر علیدادی؛ دکتر میرعلی فرج زاده؛ دکتر محمد حسن خادم انصاری؛ دکتر بهرام دلیرنقده؛ دکتر اسماعیل مرتاض؛ دکتر رسول احمدی پیدانی؛ احمد برزگر


2. ارزیابی واکنشهای فیزیولوژیکی گاوهای کم خون متعاقب انتقال خون

دوره 55، شماره 3، پاییز 1379

دکتر علیقلی رامین؛ دکتر اسماعیل مرتاض؛ دکتر ناصر حریقی


3. خون تهیه شده جهت انتقال به گاو در مقایسه با معیارهای استاندارد

دوره 55، شماره 3، پاییز 1379

دکتر علیقلی رامین؛ دکتر اسماعیل مرتاض؛ دکتر ناصر حریقی


4. نقش الکترولیتها در ایجاد آریتمی های قلبی در گاو

دوره 55، شماره 1، بهار 1379

دکتر محمدرضا مخبردزفولی؛ دکتر بهرام دلیرنقده؛ دکتر اسماعیل مرتاض