نویسنده = محمود معصومیان
بررسی آلودگی ماهی شوریده (Otolithes ruber)‌ خلیج فارس به انگل‌های پریاخته

دوره 68، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 53-60

10.22059/jvr.2013.30184

جمیله پازوکی؛ مریم خوش اقبال؛ محمود معصومیان


سیاه ماهی(Capoeta damascina)میزبان جدید برای ‌انگل میکسوزوآ(Myxozoa)رودخانه هلیل رود، استان کرمان

دوره 64، شماره 4، دی 1388

فاطمه نظری چمک؛ جمیله پازوکی؛ مهتاب ابراهیمی؛ محمود معصومیان


مطالعه مراحل رشد درون بافتی انگل های میکسوبولوس کارونی و میکسوبولوس پرسیکوس و معرفی سه میزبان جدید

دوره 63، شماره 2، تیر 1387، صفحه 117-122

محمود معصومیان؛ مهدی چوبچیان؛ جمیله پازوکی؛ عیسی شریف پور؛ بهیار جلالی