کلیدواژه‌ها = هموگلوبین
تعداد مقالات: 3
2. تعیین الکتروفورتیک فنوتیپ های هموگلوبین در گوسفندان بالغ ایرانی

دوره 57، شماره 4، زمستان 1381

کتر علی مجابی؛ دکتر حسین محمودی؛ دکتر تابنده شریعتی


3. تعیین الکتروفورتیک فنوتیپهای هموکلوبین در گاوهای بالغ ایرانی

دوره 56، شماره 4، زمستان 1380

دکتر علی مجابی؛ دکتر مهرداد عامری؛ دکتر تابنده شریعتی