کلیدواژه‌ها = کروموزوم
مطالعه کاریولوژیک میگوی موزی خلیج فارس

دوره 65، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 37-41

فرهاد امینی؛ سیده منصوره منصوری


مقایسه فاسیولاهپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا از لحاظ خصوصیات کاریوتیپی

دوره 56، شماره 1، مرداد 1380

دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ دکتر محمود خضاب؛ دکتر غلامرضا معتمدی


القاء تریپلوئیدی درماهی قزل آلای رنگین کمان(oncorhynchus mykiss) به وسیله شوک های گرمایی

دوره 52، شماره 2، مرداد 1376

دکتر قباد آذری تاکامی؛ دکتر فرهاد امینی؛ مهندس محمدرضا کلباسی