مطالعه و مدلسازی مرحله رشد تأخیری سالمونلاتیفی موریم متأثر از عوامل رشد انتخابی

نویسندگان

چکیده

در یک مطالعه چند فاکتوری ، اثرات مقادیر مختلف PH (5 تا 4/7) ، غلظتهای مختلف نمک طعام (5/0 تا 3 درصد) ، سوربات پتاسیم(صفر تا 3/0 درصد) و حرارت نگهداری (15 تا 35 درجه سانتی گراد) بر روی زمان رشد تأخیری (Lagtime) سالمونلاتیفی موریم(Salmonella typhimurium) در محیط مدل برات (Brain Heart Infusion) مورد بررسی وارزیابی قرار گرفت. مدت زمان رشد تأخیری سالمونلاتیفی موریم به طور معنی داری تحت تأثیر مقادیر عوامل رسوبات پتاسیم ، PH و درجه حرارت نگهداری قرار گرفت.(002P<) ولی غلظتهای نمک طعام به کار گرفته شده در این مطالعه تأثیر معنی داری بر روی آن نداشت(5/0=P) بااستفاده از معادله رگرسیون خطی و ترانسفورماسیونهای مناسب ارتباط زمان رشد تأخیری (به عنوان یک متغیر وابسته) با مقادیرPH ،رسوبات پتاسیم،حرارت نگهداری و نمک طعام (به عنوان متغیرهای مستقل) به صورت مدل پیشگو(Predictive model) تهیه گردید.با استفاده از این مدل طول زمان رشد تأخیری در محدوده دامنه مقادیر متغیرهای به کار گرفته شده در این مطالعه با مقدار 82/0=R2 قابل محاسبه و پیشگویی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The effects of pH (5 to 7.4) , sodium chloride (NaCl, 0.5 to 3%), potassium sorbate (KS, 0.0 to 3%) and temperature (T, 15 to 35°C) on Lag time (Lag) of growth of Salmonella typhimurium in a model broth (Brain Heart Infusion, BHI) were evaluated in a factorial
design study. The lag time of growth of S. typhimurium was affected
significantly (P < 0.002) by the values of KS, pH , T but not by NaC1,
concentration used in this study (p = 0.5). Regression equation was
derived relating Lag to KS , NaC1, T and pH. From this model the
‘alues of predicted Lag time of S. typhimurium can be calculated
from any combination of KS, NaC1, pH and T within the limits
studied (R2 = 0.82).

کلیدواژه‌ها [English]

  • growth factors
  • lag time
  • modeling
  • Salmonella typhimurium