نویسنده = تمدنفرد، دکتر اسماعیل
تعداد مقالات: 6
2. اثرات تزریق داخل بطن مغزی آنتاگونیست های H1 و H2 هیستامین بر اخذ غذای خرگوشهای با تغذیه آزاد و محروم از غذا

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

دکتر غلارضا وفایی سیاح؛ دکتر اسماعیل تمدنفرد؛ دکتر رسول شهروز


3. اثر تزریق داخل صناقی سایمتیدین بر پاسخ درد ناشی از فرمالین در موشهای سوری

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

دکتر اسماعیل تمدنفرد؛ دکتر علی مجتهدین


4. تاثیر مرکزی هیستامین و آنتی هیستامین ها بر درجه حرارت بدن خرگوش

دوره 57، شماره 3، پاییز 1381

دکتر اسماعیل تمدنفرد؛ دکتر صونا سید نژاد یامچی


5. اثرات مرکزی هیستامین و آنتاگونیست های H1 و H2 آن بر رفتار در خرگوش

دوره 57، شماره 3، پاییز 1381

دکتر اسماعیل تمدنفرد؛ دکتر نسرین حاجی اقراری؛ دکتر برومند مرادی