نویسنده = دکتر علیقلی رامین
تعداد مقالات: 6
5. ارزیابی واکنشهای فیزیولوژیکی گاوهای کم خون متعاقب انتقال خون

دوره 55، شماره 3، پاییز 1379

دکتر علیقلی رامین؛ دکتر اسماعیل مرتاض؛ دکتر ناصر حریقی


6. خون تهیه شده جهت انتقال به گاو در مقایسه با معیارهای استاندارد

دوره 55، شماره 3، پاییز 1379

دکتر علیقلی رامین؛ دکتر اسماعیل مرتاض؛ دکتر ناصر حریقی