نویسنده = دکتر علیقلی رامین
ارزیابی واکنشهای فیزیولوژیکی گاوهای کم خون متعاقب انتقال خون

دوره 55، شماره 3، آبان 1379

دکتر علیقلی رامین؛ دکتر اسماعیل مرتاض؛ دکتر ناصر حریقی


خون تهیه شده جهت انتقال به گاو در مقایسه با معیارهای استاندارد

دوره 55، شماره 3، آبان 1379

دکتر علیقلی رامین؛ دکتر اسماعیل مرتاض؛ دکتر ناصر حریقی