نویسنده = دکتر بهنام مشگی
بررسی فراوانی آلودگی به ژیاردیا در سگهای خانگی شهرستان اصفهان

دوره 61، شماره 2، مرداد 1385

دکتر داریوش شیرانی؛ دکتر محمدرضا خلیلی؛ دکتر بهنام مشگی


بررسی آلودگی های کرمی گربه های ولگرد شهر تهران

دوره 59، شماره 2، مرداد 1383

دکتر شاهرخ رنجبر بهادری؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر بهنام مشگی؛ دکتر سعید پورحسینی


بررسی اپی دمیولوژی فیلرهای خونی شگهای روستایی و شهری تبریز

دوره 57، شماره 4، بهمن 1381

دکتر بهنام مشگی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر جواد اشرفی هلان


بررسی انگلهای کرمی دستگاه گوارش در گربه های ولگرد شهرستان اصفهان

دوره 57، شماره 2، مرداد 1381

دکتر شهرام جمشیدی؛ دکتر بهنام مشگی؛ دکتر مسعود طوقانی


مطالعه اپی دمیولوژیک آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیا در انسان و دام

دوره 57، شماره 1، اردیبهشت 1381

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی؛ دکتر بهنام مشگی