نویسنده = دکتر بهنام مشگی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی فراوانی آلودگی به ژیاردیا در سگهای خانگی شهرستان اصفهان

دوره 61، شماره 2، تابستان 1385

دکتر داریوش شیرانی؛ دکتر محمدرضا خلیلی؛ دکتر بهنام مشگی


2. بررسی آلودگی های کرمی گربه های ولگرد شهر تهران

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

دکتر شاهرخ رنجبر بهادری؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر بهنام مشگی؛ دکتر سعید پورحسینی


3. بررسی اپی دمیولوژی فیلرهای خونی شگهای روستایی و شهری تبریز

دوره 57، شماره 4، زمستان 1381

دکتر بهنام مشگی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر جواد اشرفی هلان


4. بررسی انگلهای کرمی دستگاه گوارش در گربه های ولگرد شهرستان اصفهان

دوره 57، شماره 2، تابستان 1381

دکتر شهرام جمشیدی؛ دکتر بهنام مشگی؛ دکتر مسعود طوقانی


5. مطالعه اپی دمیولوژیک آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیا در انسان و دام

دوره 57، شماره 1، بهار 1381

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی؛ دکتر بهنام مشگی