نویسنده = دکتر مهدی صائب
بررسی تأثیر پودر پسته وحشی (بنه) بر چربی ها و لیپوپروتئین های سرم خون خرگوشهای ماده

دوره 60، شماره 4، بهمن 1384

دکتر مهدی صائب؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکتر عبداله میرزایی؛ جعفر جلایی


آنالیز ادراری و بررسی فعالیت آنزیمهای ادراری در شترهای یک کوهانه ایرانی

دوره 60، شماره 3، آبان 1384

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر مهدی صائب؛ دکتر لیلا دادور


بررسی توزیع عنصر روی در بافتهای مختلف شتر یک کوهانه ایرانی

دوره 59، شماره 4، بهمن 1383

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر مهدی صائب؛ دکتر مهشید ابراهیمی