نویسنده = دکتر حمیدرضا حدادزاده
تعداد مقالات: 4
1. بررسی سرولوژیکی سارکوسیستوزیس به روش ایمنوفلورسنت غیرمستقیم و مقایسه آن با نتایج مشاهدات کشتارگاهی در گاومیشهای اهواز

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

دکتر حمیدرضا حدادزاده؛ دکتر محمد راضی جلالی؛ دکتر پروانه خضرائی نیا؛ محمد طاهری؛ دکتر عبدالرحمن راسخ


2. گزارش یک مورد شیوع و سازش پذیری کک انسانی در یک مزرعه مرغ مادر در حومه تهران

دوره 55، شماره 2، تابستان 1379

دکتر حمیدرضا حدادزاده؛ دکتر زاهد شیخ عباسی


3. گزارش همه گیری اورنیتوبیلارزیوزیس در گوسفندان بابلسر

دوره 52، شماره 3، پاییز 1376

دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر حمیدرضا حدادزاده


4. بروز اسکروورم دنیای قدیم در استان خوزستان

دوره 52، شماره 1، بهار 1376

دکتر حمیدرضا حدادزاده؛ دکتر صادق رهبری؛ دکتر منوچهر قریب ممبینی