نویسنده = حسین اورجی
تأثیر تغذیه با آرد باقلا ‌(Vicia faba)‌ بر سطح سرمی لیپیدها و عملکرد کبد در فیل ماهی پرورشی ‌(Huso huso)‌

دوره 70، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 39-46

10.22059/jvr.2015.52967

سمیه سلطان زاده؛ حسین اورجی؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ خسرو جانی خلیلی