کلیدواژه‌ها = نخاع شوکی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی موقعیت تشریحی نقطه اختتام نخاع شوکی در سنین مختلف گربه نر

دوره 59، شماره 2، تابستان 1383

دکتر سید رضا قاضی؛ دکتر سید هادی منصوری؛ دکتر ملیحه الزمان منصفی


2. مطالعه کمی ستون مهره ای و نخاع شوکی در کبوتر نر و ماده بالغ

دوره 57، شماره 4، زمستان 1381

دکتر ذبیح اله خاکسار؛ دکتر سیدرضا قاضی؛ دکتر صغری غلامی


3. تعیین ضریب رشد آلومتریک کلی و ناحیه ای نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای و بررسی مقایسه ای آن در دو جنس نر و ماده غاز اهلی بالغ

دوره 55، شماره 4، زمستان 1379

دکتر سید رضا قاضی؛ دکتر ذبیح اله خاکسار؛ دکتر صغری غلامی؛ دکتر نقی محمدیان


4. مطالعه ضریب رش آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در خرگوش

دوره 55، شماره 3، پاییز 1379

دکتر سیدرضاقاضی؛ دکتر ذبیح اله خاکسار؛ دکتر صغری غلامی؛ دکتر مطلب برازنده