کلیدواژه‌ها = ایمونوهیستوشیمی
بررسی ایمونوهیستوشیمی یک مورد تومور شبه کارسینوئید کبدی در سگ

دوره 70، شماره 2، تیر 1394، صفحه 235-240

10.22059/jvr.2015.53751

سعید حصارکی؛ بهروز یحیایی؛ کتایون مومنی ازندریانی


سطح تمایز و عملکرد سیستم عصبی روده‌ای در جنین مرغ

دوره 68، شماره 4، دی 1392، صفحه 341-348

10.22059/jvr.2013.35024

صمد محمد نژاد؛ حسینعلی عرب؛ سعیده نعیمی


پیلوماتریکومای تکثیری رنگدانه دار در سگ: یک بررسی ایمونوهیستوشیمی با بکارگیری مارکرهای ‌ 7CK، 8CK و ‌53P

دوره 66، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 73-148

سعید حصارکی؛ عباس جواهری وایقان؛ سید حسین جارالمسجد؛ مهدی صابری


مطالعه ایمونوهیستوشیمی گیرنده های هورمونهای جنسی در تومور پستان سگ

دوره 58، شماره 3، آبان 1382

دکتر فرهنگ ساسانی؛ دکتر عیسی جهان زاد؛ دکتر بنفشه غلامحسینی