کلیدواژه‌ها = کتامین
بررسی تغییرات الکتروکاردیو گرافیک بیهوشی با کتامین در ماهی کپور علفخوار

دوره 60، شماره 1، اردیبهشت 1384

دکتر احمدعلی پاپهن؛ دکتر رحیم پیغان؛ دکتر شادی مدرسی


بررسی اثرات داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی بر روی فشار داخل کره چشم در سگ

دوره 54، شماره 2، مرداد 1378

دکتر اسداله کریمان؛ دکتر سید جاوید آل داود؛ دکترایرج نوروزیان


بیحسی اپی دورال با استفاده از کتامین در سگ

دوره 54، شماره 3، خرداد 1378

دکتر فرشید صرّاف زاده رضایی