کلیدواژه‌ها = ارومیه
تعداد مقالات: 3
1. کیلوسپیروراهامولوزا و آسیب شناسی آن در ماکیان بومی

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

دکتر علیرضا طالبی؛ دکتر امیر عباس فرشید؛ دکتر موسی توسلی


2. بررسی فراوانی بلوکهای دهلیزی – بطنی در گاو

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

دکتر بهرام دلیرنقده؛ دکتر محمدرضا مخبر دزفولی؛ دکتر علی رضاخانی


3. یافته های سرولوژیکی لپتوسپیرائی در گاو در ناحیه ارومیه ، ایران

دوره 53، 3,4، زمستان 1377

دکتر عسگر زینالی؛ دکتر جلیل وند یوسفی؛ دکتر محمود جعفری؛ دکتر علی بهگام؛ دکتر علیرضا آذرمندی؛ دکتر پرویز اهورائی