دوره و شماره: دوره 77، شماره 1، فروردین 1401 
جداسازی و شناسایی مولکولی جدایه‌های گالی‌باکتریوم آناتیس در مزارع پرورش مرغان تخم‌گذار

صفحه 19-27

10.22059/jvr.2021.311328.3102

مرتضی حدادیان؛ سعید عطائی کچویی؛ محمدرضا محزونیه؛ رامک یحیی رعیت؛ وحید کریمی


بررسی تأثیر امواج الکترومغناطیس BTS (آنتن‌های فرستنده و گیرنده تلفن همراه) روی آنزیم‎های کبدی کبوتر خانگی

صفحه 29-35

10.22059/jvr.2022.334493.3211

حسام اکبری‌جور؛ ساناز خرمی پور؛ سید کمال اسحق حسینی؛ رویا مافی غلامی؛ بهناز مرادی غیاث آبادی