دوره و شماره: دوره 78، شماره 2، تیر 1402 
اثر کورکومین بر ساختار تخمدان موش پس از درمان با داروی Goserelin و Cyclophosphamide‬‬‬‬‬‬

صفحه 131-144

10.22059/jvr.2023.351938.3311

ساره آذرمی؛ مسعود طالب‌خان گروسی؛ پرویز تاجیک؛ خسرو حسینی پژوه؛ فرهنگ ساسانی؛ نوید جهان روشن


ارزیابی تکنیک PCR-RFLP در شناسایی تنوع ژنتیکی کلستریدیوم پرفرنجنس بیوتایپA

صفحه 145-156

10.22059/jvr.2023.352736.3317

حمید موسی حسنخانی؛ مهرداد َشمس الدینی بافتی؛ نادیا کاظمی پور؛ مجتبی علی ملایی؛ فرخ رخ بخش زمین