دوره و شماره: دوره 78، شماره 3، مهر 1402 
تشخیص مولکولی بورلیا بورگدورفری در سگ‌های نگهبان شهر اصفهان

صفحه 167-174

10.22059/jvr.2023.356339.3330

میترا زارعی چالشتری؛ پیمان کیهانی؛ حسن ممتاز؛ میلاد حمزه علی طهرانی؛ سید رضا حسینی