نویسنده = دکتر بهنام مشکی
بررسی فیلرهای خونی سگ در شهرستان تنکابن

دوره 60، شماره 4، بهمن 1384

دکتر شاهرخ رنجبر بهادری؛ دکتر رضامحمد محتشم؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر بهنام مشکی


اولین گزارش آلودگی گربه به کرم قلب و درمان آن در ایران

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380

دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر داریوش شیرانی؛ دکتر بهنام مشکی؛ دکتر سعید مستوفی


تناوب داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در سگهای تبریز

دوره 56، شماره 3، آبان 1380

دکتر بهنام مشکی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر جواد اشرفی هلان


بررسی فیلاریوز سگهای گله اطراف تهران

دوره 55، شماره 4، بهمن 1379

دکتر بهنام مشکی؛ دکتر علی اسلامی