نویسنده = مجتبی علیشاهی
تعداد مقالات: 6
4. بررسی سمیت حاد و تحتکشنده علفکش آترازین بر شاخصهای خونی ماهی شیربت (Tor grypus)

دوره 71، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 295-301

10.22059/jvr.2016.58727

علی خبازیان زاده؛ علی دادالهی سهراب؛ مجتبی علیشاهی؛ سید حسین خزاعی؛ حسین محمدعسگری